ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletตราสัญลักษณ์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
bulletวิสัยทัศน์
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletสำนักงานปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงานประจำปี
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
dot
dot
dot
dot
bulletปีงบประมาณ 2561
bulletศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น อบต.ตะปอน
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
dot
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ อบต.ตะปอน
bulletแบบสำรวจความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ตะปอน
bulletแผนผังขั้นตอนการให้บริการยื่นคำร้องขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
bulletบรรยายสรุป
dot
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ.2554-2558)
dot
แผนการดำเนินงาน
dot
dot
ข้อมูลด้านการบริการ
dot
dot
ข้อมูลบริการ ส่วนการคลัง
dot
dot
ข้อมูลบริการด้านบุคลากร
dot
bulletการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี
dot
การติดตามประเมินผลแผน
dot
bulletการติดตามประเมินผลแผน ปี2554
bulletแผนการดำเนินงานปี 2556
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2556-2558)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2557-2559)
dot
งานกิจการสภา อบต.ตะปอน
dot
bulletการติดตามประเมินผลแผน ปี 2556
bulletแผนการดำเนินงานปี 2557
dot
งานสังคมสงเคราะห์
dot
bulletงานชมรมผู้สูงอายุตำบลตะปอน
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2558-2560)
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ.2559-2563)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2559-2561)
dot
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
dot
bulletขั้นตอนรับขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
bulletนโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
bulletกองการศึกษา
bulletแผนการดำเนินงานปี 2558
bulletแผนการดำเนินงานปี 2559
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562)
bulletแผนการดำเนินงานปี 2560
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletแผนการดำเนินงานปี 2561
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
dot
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
dot
bulletพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
bulletมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
bulletแผนการดำเนินงานปี 2562
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เบอร์สายด่วน สำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน article

 
สาระความรู้

ไวรัสซิกา ไข้ซิกา โรคติดต่อที่ไร้วัคซีนป้องกัน ภัยเงียบจากยุงลาย
รับมือน้ำท่วม! การเตรียมตัวก่อนน้ำมาถึงพื้นที่ article
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย article
ท้องไม่พร้อม VS เอชไอวี/เอดส์ article
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน article
อาหารหลัก 5 หมู่ แต่ละหมู่มีอะไรสำคัญอย่างไร?
นโยบาย (จ) แก้จราจร '5 จริง' '5 จอม'
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา-มาร์บูร์ก (EBOLA-MARBURG VIRAL DISEASES)
อาการไข้เลือดออก ไข้เลือดออก การรักษาไข้เลือดออกและป้องกัน
แมงมุมแม่หม้ายสีน้ำตาล (Brown Widow)
ภูมิปัญญาชาวบ้านกับเคล็ดลับการแก้ปัญหาชีวิตประจำวัน
กินกันทุกวัน ...รู้ยัง? ดื่ม ′น้ำผลไม้′ ให้ประโยชน์มากแค่ไหน ?
′พ่อ-แม่′คลิกซะ เคล็ดลับป้องกันโรคติดเกม
น้ำดื่มที่ควรหลีกไกลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง - พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทร.0 3942 6017 โทรสาร.0 3942 6018