ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลพื้นฐานของตำบล
bulletบรรยายสรุป
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletแผนผังขั้นตอนการให้บริการยื่นคำร้องขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
dot
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
dot
dot
งานสังคมสงเคราะห์
dot
bulletงานชมรมผู้สูงอายุตำบลตะปอน
bulletขั้นตอนรับขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
dot
แผนการดำเนินงาน
dot
bulletแผนการดำเนินงานปี 2556
bulletแผนการดำเนินงานปี 2557
bulletแผนการดำเนินงานปี 2558
bulletแผนการดำเนินงานปี 2559
bulletแผนการดำเนินงานปี 2560
bulletแผนการดำเนินงานปี 2561
dot
การติดตามประเมินผลแผน
dot
bulletการติดตามประเมินผลแผน ปี2554
bulletการติดตามประเมินผลแผน ปี 2556
dot
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ.2554-2558)
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ.2559-2563)
dot
แผนพัฒนา 3 ปี
dot
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2556-2558)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2557-2559)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2558-2560)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2559-2561)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562)
dot
ข้อมูลบริการด้านบุคลากร
dot
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี
bulletสมาชิกสภา อบต.ตะปอน
bulletคณะผู้บริหาร
dot
งานกิจการสภา อบต.ตะปอน
dot
dot
ข้อมูลบริการ ส่วนการคลัง
dot
bulletการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
dot
ข้อมูลด้านการบริการ
dot
bulletสำนักงานปลัด
bulletกองช่าง
dot
พนักงานส่วนตำบล
dot
bulletกองคลัง
bulletกองการศึกษา
bulletพันธกิจตามยุทธศาสตร์
bulletกรอบยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
dot
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
dot
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
bulletศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น อบต.ตะปอน
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
dot
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ อบต.ตะปอน
bulletแบบสำรวจความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ตะปอน
dot
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 - 2564
bulletพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
ท้องไม่พร้อม VS เอชไอวี/เอดส์ article

 ท้องไม่พร้อม VS เอชไอวี/เอดส์  thaihealth

4-5 ปีก่อน ประเทศไทยเราตื่นตัวกับสถิติเรื่องท้องไม่พร้อมกันมาก โดยเฉพาะการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น เพราะตัวเลขในบ้านเราขึ้นเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย หลายฝ่ายหลายหน่วยงานจึงระดมทรัพยากรและความร่วมมือเพื่อจัดการสถานการณ์นี้ เราจึงเห็นว่า 4-5 ปีที่ผ่านมามีทำงานในระดับพื้นที่และมีการรณรงค์เรื่องนี้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งส่งผลให้เราไม่ได้รั้งหมายเลข 1 เรื่องท้องไม่พร้อมของเอเชียแล้ว แต่เราอยู่ที่อันดับที่ 15

ผลจากการทำงานดังกล่าว ทำให้นึกย้อนไปถึงสมัยที่เอชไอวี/เอดส์ เป็นสถานการณ์ปัญหาระดับประเทศ ยุคที่เราได้ยินกันว่า “ตายราวกับใบไม้ร่วง” นั่นแหละครับ หลายฝ่ายก็ระดมความร่วมมือและทรัพยากรในการจัดการปัญหาเอดส์เช่นกัน ซึ่งก็ทำให้เรื่องเอดส์คลี่คลายลงได้ในเชิงของการป้องกันและการรักษา โดยเฉพาะการรักษาที่ก้าวหน้าไปมากทั้งในเชิงเทคโนโลยีที่มียาต้านไวรัสและในเชิงระบบที่ทำให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเข้าถึงการรักษากันได้อย่างถ้วนทั่ว

อย่างไรก็ตาม เมื่อประเทศโหมทำเรื่องท้องไม่พร้อม โดยเน้นให้ “ไม่เกิดการท้อง” อุปกรณ์คุมกำเนิดชนิดต่าง ๆ จึงถูกทำให้เข้าถึงง่าย เช่น มีระบบบริการเรื่องการคุมกำเนิดฟรีสำหรับวัยรุ่น ได้แก่ ใส่ห่วงคุมกำเนิดและฝังฮอร์โมน ซึ่งเป็นวิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพและคุมได้ในระยะเวลาที่ยาวนาน ไม่รวมถึงถุงยางและยาคุมรายเดือนที่เยาวชนสามารถไปขอรับได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาจกล่าวได้ว่าเรา “เป๊ะมาก” ในเรื่องบริการอุปกรณ์เพื่อการคุมกำเนิด

แต่...เราคงไม่อยากเห็นเยาวชนของเราไม่ท้องแต่ติดเชื้อเอชไอวี เพราะยกเว้นถุงยางอนามัยแล้ว ก็ยังไม่มีอุปกรณ์คุมกำเนิดชนิดใดที่จะป้องกันเอชไอวีได้ แม้จะมีอุปกรณ์คุมกำเนิดทุกชนิดไว้บริการเพื่อให้เยาวชนเข้าถึงได้ง่าย แต่ก็ไม่ง่ายที่เยาวชนจะเลือกถุงยางในการคุมกำเนิดหากเราไม่ทำงานกับวิธีคิดของเยาวชน เพราะทัศนคติและค่านิยมเรื่องเพศ การให้คุณค่ากับความเป็นชายความเป็นหญิง รวมถึงความไม่รู้ข้อมูลที่ถูกต้อง ได้ส่งผลต่อการเลือกอุปกรณ์คุมกำเนิดและส่งผลต่อสุขภาวะทางเพศของเยาวชนด้วย

ตัวอย่างจากที่ได้พูดคุยกับเยาวชนที่เข้ามาปรึกษาเรื่องท้องไม่พร้อม พบว่าเด็กจำนวนมากเลือกวิธีคุมกำเนิดโดยใช้ยาคุมฉุกเฉิน และกินทุกครั้งหลังมีเพศสัมพันธ์โดยไม่รู้ข้อมูลว่า ยานี้ไม่ใช้การคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ (จริงๆ ควรเรียกว่ายาลดโอกาสการตั้งครรภ์มากกว่ายาคุม) แถมมีระดับฮอร์โมนสูงโดย 2 แผงของยาคุมฉุกเฉินมีระดับฮอร์โมนเท่ากับยาคุมรายเดือน 1 แผง กว่าจะรู้ข้อมูลนี้ก็กินยาคุมฉุกเฉินมานานแล้ว

ที่น่าสนใจคือ วัยรุ่นเกือบ 100% ที่เข้ามาปรึกษาเรื่องท้องไม่พร้อม ไม่มีใครกังวลถึงเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือกังวลว่าจะติดเชื้อเอชไอวีเลย แม้ว่าจะไม่ได้ใช้ถุงยาง เมื่อสอบถามลึกลงไปก็พบว่า วัยรุ่นเหล่านี้มีเพศสัมพันธ์กับแฟนและไม่เคยนึกเลยว่าจะมีโอกาสได้รับเชื้อเอชไอวีจากแฟน

ทั้งที่ข้อมูลระบุว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีกว่าร้อยละ 90 ติดเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ใช้ถุงยางและส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์กับแฟน!

โดยเนื้อแท้ เอชไอวีกับท้องไม่พร้อมคือเรื่องเดียวกัน แม้ว่าโดยภาพที่ปรากฏดูเหมือนว่าจะเป็นคนละเรื่องและการจัดการก็คนละอย่าง แต่ไม่ว่าจะท้องไม่พร้อมหรือเอชไอวีก็เกิดจากเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ใช้ถุงยางเหมือนกัน ต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมาว่าคนที่ท้องไม่พร้อมก็คือคนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีด้วย

ด้วยเหตุนี้ การทำงานประเด็นเรื่องท้องไม่พร้อมจึงไม่อาจมองข้ามหรือละการพูดประเด็นเรื่องเอชไอวี/เอดส์ได้ และเราไม่ควรดีใจกับตัวเลขท้องไม่พร้อมที่ลดลง เพราะตัวเลขที่เพิ่มขึ้นของเด็กที่ไม่ท้องอาจจะไปอยู่อีกฟากของจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่

 

Cr : http://www.thaihealth.or.th

บทความโดย : นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์

ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์
สาระความรู้

ไวรัสซิกา ไข้ซิกา โรคติดต่อที่ไร้วัคซีนป้องกัน ภัยเงียบจากยุงลาย
เบอร์สายด่วน สำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน article
รับมือน้ำท่วม! การเตรียมตัวก่อนน้ำมาถึงพื้นที่ article
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย article
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน article
อาหารหลัก 5 หมู่ แต่ละหมู่มีอะไรสำคัญอย่างไร?
นโยบาย (จ) แก้จราจร '5 จริง' '5 จอม'
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา-มาร์บูร์ก (EBOLA-MARBURG VIRAL DISEASES)
อาการไข้เลือดออก ไข้เลือดออก การรักษาไข้เลือดออกและป้องกัน
แมงมุมแม่หม้ายสีน้ำตาล (Brown Widow)
ภูมิปัญญาชาวบ้านกับเคล็ดลับการแก้ปัญหาชีวิตประจำวัน
กินกันทุกวัน ...รู้ยัง? ดื่ม ′น้ำผลไม้′ ให้ประโยชน์มากแค่ไหน ?
′พ่อ-แม่′คลิกซะ เคล็ดลับป้องกันโรคติดเกม
น้ำดื่มที่ควรหลีกไกลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง - พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทร.0 3942 6017 โทรสาร.0 3942 6018 email : abt.tapon@hotmail.com