ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletตราสัญลักษณ์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
bulletวิสัยทัศน์
bulletพรบ.สภาตำบลฯ
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนยุทศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
dot
dot
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletคู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัติงาน
dot
dot
dot
dot
bulletปีงบประมาณ 2561
bulletปีงบประมาณ 2562
bulletปีงบประมาณ 2563
bulletปีงบประมาณ 2564
bulletปีงบประมาณ 2565
dot
dot
bulletช่องทางรับฟังความคิดเห็น
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
bulletE-Service
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletมาตรการภายใน
dot
dot
bulletคำสั่งผู้รับผิดชอบ
bulletศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
bulletข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
bulletแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
dot
dot
bulletแผนที่ อบต.ตะปอน
bulletข้อมูลการติดต่อ
dot
dot
bulletนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
bulletคำสั่งต่าง ๆ
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
bulletการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
bulletนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
bulletการขับเคลื่อนจริยธรรม
bulletการประเมินจริยธรรมมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
bulletกำหนดการสมัยประชุมสามัญ
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.ตะปอน

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง อบต.ตะปอน เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สื่อประชาสัมพันธ์ "เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกําหนด"
ขอเชิญผู้ที่มารับบริการหรือผู้ติดต่อ ทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566 article
รายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริม คุณธรรม และจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ
ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ วันที่ 29 เมษายน 2565
ประกาศ รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ประจำปี 2565 article
ประกาศ เปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบที่ 1 article
ประกาศช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะฯ article
เด็กหญิงชลพรรษ สุรินทร์ นักเรียนโรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเด็กประพฤติดีมีคุณธรรม "วัฒนธรรมวินิต" จังหวัดจันทบุรี article
เด็กหญิงสุพัตตรา เดชคร้าม นักเรียนโรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ ได้รับรางวัล "วัฒนคุณาธร" article
การรณรงค์งดการเผาในที่โล่ง
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน article
ขอประกาศขยายเวลาการแจ้งประกาศบัญชีรายการที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี พ.ศ.2564 article
อบต.ตะปอน มีช่องทางให้คะแนนความพึงพอใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ article
"หมู่บ้านรักษาศีล 5" ประจำปี 2563 จังหวัดจันทบุรี
ภาพกิจกรรมเก็บขยะ article
[ภาพกิจกรรม] โครงการ "๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ" article
[ภาพกิจกรรม] หล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 article
ขอบคุณทุกท่านร่วมที่เป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ ประจำปี 2563
การพ่นฝอยละออง ULV ติดรถยนต์ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 6 ต.ตะปอน article
ขอประชาสัมพันธ์ ท่านที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ อบต.ตะปอน ร่วมทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ของ อบต.ตะปอน ปีงบ 2563 article
ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน กิจกรรม เดิน - วิ่ง การกุศล "ขลุงวิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน" article
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตะปอน "เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562" article
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยทุ่งเตียนพัฒนา หมู่ที่ 3 (2)
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขยายไหล่ทาง สายทางถนนสายขลุง - พลิ้ว หมู่ที่ 5
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมพัฒนา 2 หมู่ที่ 1
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม ซอยผาสุข คลองวังเวียน หมู่ที่ 4
โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยทุ่งเตียนพัฒนา หมู่ที่ 3
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล สายทางถนนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน article
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายขลุง - พลิ้ว หมู่ 3 article
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยไร่วรรณ หมู่ที่ 6 article
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยสุวรรณรังษี หมู่ที่ 4 article
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม บ้านหนองเสม็ดหมู่ที่ 4 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี article
เปิดรับสมัครนักเรียน.. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ตะปอน ปีการศึกษา 2560 article
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำข้างทางซอยสุวรรณรังษี-เจดีย์ทราย หมู่ที่ 4
สอบราคาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยการก่อสร้างรั้วพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
แผนจัดหาพัสดุสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลตะปอน article
ขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ article
กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2559 article
การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 article
การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 article
แจ้งการเปลี่ยนพื้นที่การให้บริการ ท่านผู้ใช้ไฟ 2558 article
สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วม 6 หมู่ที่ 2ครั้งที่ 3 article
สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิ่มเจริญ หมู่ที่ 2 ครั้งที่ 3 article
สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ครั้งที่ 3 article
สอบราคาโครงการจับหินใหญ่ (เรียงหินยาแนว) คลองตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1 ครั้งที่ 2 article
สอบราคาโครงการจับหินใหญ่ (เรียงหินยาแนว) คลองตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 2 ครั้งที่ 2 article
สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วม 6 หมู่ที่ 2 article
สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 article
สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิ่มเจริญ หมู่ที่ 2 article
สอบราคาจ้างเหมาแรงงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยชลประทาน หมู่ที่ 1,2,3 article
สอบราคาโครงการจับหินใหญ่ (เรียงหินยาแนว) คลองตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1 article
สอบราคาโครงการจับหินใหญ่ (เรียงหินยาแนว) คลองตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 2 article
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย article
โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม ซอยผาสุข คลองวังเวียน หมู่ที่ 4 article
โครงการท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยไร่วรรณ หมู่ที่ 5 article
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2559 article
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องรณรงค์ วินัยจราจรองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง - พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทร.0 3942 6017 โทรสาร.0 3942 6018