dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลพื้นฐานของตำบล
bulletบรรยายสรุป
dot
รวมภาพภาพกิจกรรม
dot
bulletรวมภาพภาพกิจกรรม
dot
งานสังคมสงเคราะห์
dot
bulletงานชมรมผู้สูงอายุตำบลตะปอน
dot
แผนการดำเนินงาน
dot
bulletแผนการดำเนินงานปี 2554
bulletแผนการดำเนินงานปี 2555
bulletแผนดำเนินงาน 2556
bulletแผนดำเนินงาน 2557
dot
การติดตามประเมินผลแผน
dot
bulletการติดตามประเมินผลแผน ปี2554
bulletการติดตามประเมินผลแผน ปี 2556
dot
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2554-2558)
dot
แผนพัฒนา 3 ปี
dot
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2556-2558)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2557-2559)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2558-2560)
dot
ข้อมูลบริการด้านบุคลากร
dot
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี
dot
งานกิจการสภา อบต.ตะปอน
dot
bulletการประชุมสภา อบต.ตะปอน ครั้งแรก
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา อบต.ตะปอน
dot
ข้อมูลบริการ ส่วนการคลัง
dot
bulletการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
dot
ข้อมูลด้านการบริการ
dot
dot
พนักงานส่วนตำบล
dot
bulletสำนักปลัด
bulletส่วนการคลัง
bulletส่วนโยธา
bulletส่วนการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
dot
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจตามยุทธศาสตร์
bulletกรอบยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
dot
bulletศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น อบต.ตะปอน
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ อบต.ตะปอน
bulletแบบสำรวจความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ตะปอน
bulletแผนผังขั้นตอนการให้บริการยื่นคำร้องขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน


www.oic.go.th
www.thaitambon.com
www.thailocaladmin.go.th
www.tongthin.com


ข่าวสาร งานบุคลากร

 ข่าวประกาศงานบุคลากร

การประชุมปฏิบัติการโครงการ "Child Watch" ตำบล.doc

บัญชีรายชื่อรับประกาศนียบัตรผู้ผ่านการทดสอบเพื่อเป็นมืออาชีพระดับต้น.doc

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ.doc

ประชาสัมพันธ์แผนการอบรมหลักสูตร"แนวทางป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานโยธาด้านถนนและสะพานของอปท..doc

มติ ก.อบต.จังหวัดจันทบุรีเดือนพฤศจิกายน 2552.swf    

มติ ก.อบต.จังหวัดจันทุบรีเดือนธันวาคม 2552.swf

มติ ก.อบต.จังหวัดจันทบุรีเดือนมกราคม 2553.pdf                 

มติ  ก.อบต.จังหวัดจันทบุรีเดือนกุมภาพันธ์ 2553.pdf

มติ ก.อบต.จังหวัดจันทบุรีเดือนมีนาคม 2553.pdf                    

มติ ก.อบต.จังหวัดจันทบุรีเดือนพฤษภาคม 2553.pdf

มติ ก.อบต.จังหวัดจันทบุรีเดือนมิถุนายน 2553.pdf                 

   

 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน หมู่ที่ 5 บ้านหนองเสม็ด ตำบลตะปอนอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทรศัพท์ : 0-3942-6017,0-3942-6018 โทรสาร : 0-3942-6018 E-mail: tapon_abt_2540@hotmail.com