ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลพื้นฐานของตำบล
bulletบรรยายสรุป
dot
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
dot
bulletขั้นตอนรับขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
dot
งานสังคมสงเคราะห์
dot
bulletงานชมรมผู้สูงอายุตำบลตะปอน
dot
แผนการดำเนินงาน
dot
bulletแผนการดำเนินงานปี 2556
bulletแผนการดำเนินงานปี 2557
bulletแผนการดำเนินงานปี 2558
bulletแผนการดำเนินงานปี 2559
dot
การติดตามประเมินผลแผน
dot
bulletการติดตามประเมินผลแผน ปี2554
bulletการติดตามประเมินผลแผน ปี 2556
dot
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ.2554-2558)
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ.2559-2563)
dot
แผนพัฒนา 3 ปี
dot
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2556-2558)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2557-2559)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2558-2560)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2559-2561)
dot
ข้อมูลบริการด้านบุคลากร
dot
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี
dot
งานกิจการสภา อบต.ตะปอน
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา อบต.ตะปอน
dot
ข้อมูลบริการ ส่วนการคลัง
dot
bulletการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
dot
ข้อมูลด้านการบริการ
dot
dot
พนักงานส่วนตำบล
dot
bulletสำนักงานปลัด
bulletกองช่าง
bulletกองคลัง
bulletกองการศึกษา
dot
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
dot
bulletนโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจตามยุทธศาสตร์
bulletกรอบยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
dot
bulletศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น อบต.ตะปอน
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ อบต.ตะปอน
bulletแบบสำรวจความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ตะปอน
bulletแผนผังขั้นตอนการให้บริการยื่นคำร้องขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน


เข้าสู่เว็บไซต์กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน


แบบสำรวจความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ตะปอน article


อบต.ตะปอนได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ
และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการให้
บริการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงาน
ด้านต่าง ๆ ของ อบต. หรือมีคำร้องเรียน ร้องทุกข์
ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาจาก
การสำรวจนี้มาจัดทำแผนปรับปรุงการให้บริการ
และดำเนินแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการ
ด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความ
ต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

  1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ


1.เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี วาจาอ่อนน้อมสุภาพอ่อนโยน

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

 

2.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว กระตือรือร้น และเอาใจใส่บริการ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com


3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com


4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

5. เจ้าหน้าที่แต่งกายสะอาด สุภาพ การวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

    2) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

 

1.มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

2.ความชัดเจนของป้ายประกาศ ป้ายแนะนำบริการภายในและภายนอกอาคาร

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

3.ขั้นตอนการให้บริการมีระบบไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

4.ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอน มีความสะดวก รวดเร็ว

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

5.มีผังลำดับขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

ท่านเคยขอรับการบริการจาก(ชื่อหน่วยงานผู้ให้บริการ)

ปลัด อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)แจ้งกลับมาที่อยู่ด้านล่าง


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

เรื่องที่ขอรับบริการ

การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การชำระภาษีป้าย
การชำระภาษีบำรุงท้องที่
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน
การออกแบบอาคาร
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
การฉีดพ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก
การสมัครเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.ตะปอน
การขอใช้ไฟฟ้าสาธารณะ แจ้งเสียงตามสาย
การขอปรึกษาการเขียนแผนงานโครงการ
การขอบริการน้ำช่วยภัยแล้ง
อื่น ๆ


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

ท่านคิดว่า อบต.ตะปอน ควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน
ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร
ด้านบริการรับชำระภาษี
ด้านบริการ การอนุญาก่อสร้างอาคาร
อื่น ๆ (ระบุ) ส่งแจ้งมาตามที่อยู่ด้านล่าง


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ท่านประทับใจ ฯ ล ฯ

ข้อเสนอแนะ...(แจ้งกลับตามที่อยู่ด้านล่าง)
สิ่งที่ท่านประทับใจ..(แจ้งกลับตามที่อยู่ด้านล่าง)
พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ท่านประทับใจคือ...(แจ้งกลับตามที่อยู่ด้านล่าง)
พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ท่านคิดว่าควารปรับปรุง คือ...(แจ้งกลับตามที่อยู่ด้านล่าง)


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com
   

 

 
 

 

 
  
 

 


 


 

« Backแผนพัฒนา 3 ปี 2550-2552
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลตะปอน
รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง article
บันทึกการประชุม article
แผนพัฒนา 3 ปี articleองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง - พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทร.0 3942 6017 โทรสาร.0 3942 6018 email : abt.tapon@hotmail.com