ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลพื้นฐานของตำบล
bulletบรรยายสรุป
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletแผนผังขั้นตอนการให้บริการยื่นคำร้องขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
dot
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
dot
dot
งานสังคมสงเคราะห์
dot
bulletงานชมรมผู้สูงอายุตำบลตะปอน
bulletขั้นตอนรับขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
dot
แผนการดำเนินงาน
dot
bulletแผนการดำเนินงานปี 2556
bulletแผนการดำเนินงานปี 2557
bulletแผนการดำเนินงานปี 2558
bulletแผนการดำเนินงานปี 2559
bulletแผนการดำเนินงานปี 2560
bulletแผนการดำเนินงานปี 2561
dot
การติดตามประเมินผลแผน
dot
bulletการติดตามประเมินผลแผน ปี2554
bulletการติดตามประเมินผลแผน ปี 2556
dot
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ.2554-2558)
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ.2559-2563)
dot
แผนพัฒนา 3 ปี
dot
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2556-2558)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2557-2559)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2558-2560)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2559-2561)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562)
dot
ข้อมูลบริการด้านบุคลากร
dot
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี
bulletสมาชิกสภา อบต.ตะปอน
bulletคณะผู้บริหาร
dot
งานกิจการสภา อบต.ตะปอน
dot
dot
ข้อมูลบริการ ส่วนการคลัง
dot
bulletการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
dot
ข้อมูลด้านการบริการ
dot
bulletสำนักงานปลัด
bulletกองช่าง
dot
พนักงานส่วนตำบล
dot
bulletกองคลัง
bulletกองการศึกษา
bulletพันธกิจตามยุทธศาสตร์
bulletกรอบยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
dot
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
dot
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
bulletศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น อบต.ตะปอน
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
dot
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ อบต.ตะปอน
bulletแบบสำรวจความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ตะปอน
dot
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 - 2564
bulletพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
ข้อมูลพื้นฐานของตำบล

สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของท้องถิ่น

                                                                       ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล

                                                                                 ---------------------------------

2.1 สภาพทั่วไป

1. ที่ตั้ง แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ

                   ตำบลตะปอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอขลุง     ขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  7    กิโลเมตร  

                  มีอาณาเขตดังต่อไปนี้

                            -  ทิศเหนือ           จดเทศบาลตำบลพลิ้ว อ.แหลมสิงห์และเทือกเขาสระบาป

                  -  ทิศใต้               จดตำบลเกวียนหัก อ.ขลุง และตำบลหนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์

                    -  ทิศตะวันออก    จดตำบลเกวียนหัก อ.ขลุง

                    -  ทิศตะวันตก      จดเทศบาลตำบลพลิ้ว อ.แหลมสิงห์

2. เนื้อที่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่)

                   ตำบลตะปอนมีเนื้อที่ทั้งหมด  14.3  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  8,938  ไร่

3.       ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศ   เป็นที่ราบสูงและที่ราบลุ่มมีพื้นที่เป็นเนินเขาบางส่วนและมีพื้นที่บางส่วนติดทะเลและเทือกเขา

4. จำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่

-  จำนวนหมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้งหมู่บ้าน 6 หมู่  ได้แก่  

 หมู่ที่ 1 บ้านตะปอนใหญ่

 หมู่ที่ 2 บ้านตะปอนใหญ่ 

 หมู่ที่ 3 บ้านตะปอนน้อย

 หมู่ที่ 4 บ้านหนองเสม็ด 

 หมู่ที่ 5 บ้านหนองเสม็ด

 หมู่ที่ 6 บ้านไร่วรรณ

5. ท้องถิ่นอื่นในตำบล

                                -   จำนวนเทศบาล       -     แห่ง

                    -   จำนวนสุขาภิบาล    -     แห่ง

-  ประชากรในปี 2553

ประชากรทั้งสิ้น 3,194 คน   แยกเป็นชาย 1,523คน   หญิง 1,671  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 227  คน/ตารางกิโลเมตร

6.       สภาพทางเศรษฐกิจ

- อาชีพ  (อาชีพของประชากรในเขต อบต.ตะปอน)

ราษฎรส่วนใหญ่ในตำบลตะปอน   ประกอบอาชีพทางการเกษตรทำสวนผลไม้  เช่น  เงาะ, ทุเรียน ,มังคุด ฯลฯ   รองลงมาเป็นการทำนาข้าวและรับจ้างทั่วไป รายได้เฉลี่ยของราษฎรในตำบลตะปอนซึ่งประกอบอาชีพทางการเกษตรประมาณ  30,000  บาท/ ปี

- หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

   -   ปั๊มน้ำมันและก๊าซ ขนาดย่อม  1  แห่ง

   -  โรงแรม  -  แห่ง

7.       สภาพทางสังคม

- การศึกษา

-  โรงเรียนประถมศึกษา  2  แห่ง  ได้แก่  

                1. โรงเรียนประถมศึกษาวัดตะปอนใหญ่  ตั้งอยู่  หมู่ที่ 2 บ้านตะปอนใหญ่

                2. โรงเรียนประถมศึกษาหนองเสม็ด        ตั้งอยู่  หมู่ที่ 4 บ้านหนองเสม็ด

-  โรงเรียนมัธยมศึกษา  1  แห่ง   ได้แก่ 

                1. โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดตะปอนน้อย        ตั้งอยู่  หมู่ที่ 3 บ้านตะปอนน้อย

- สถาบันและองค์กรทางศาสนา ( วัดในพื้นที่  4  แห่ง )

1. วัดตะปอนใหญ่     ตั้งอยู่  หมู่ที่ 2 บ้านตะปอนใหญ่

2. วัดตะปอนน้อย     ตั้งอยู่  หมู่ที่ 3 บ้านตะปอนน้อย

3. วัดป่าเจดีย์ทราย    ตั้งอยู่  หมู่ที่ 4 บ้านหนองเสม็ด

4. วัดสุวรรณรังษี      ตั้งอยู่  หมู่ที่ 4 บ้านหนองเสม็ด

- สาธารณสุข

-          สถานีอนามัยประจำตำบล  1  แห่ง

       เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข                5 คน

       เจ้าหน้าที่ธุรการ                            1 คน

   ด้านการสาธารณสุขย้อนหลัง 3ปี

จำนวนครั้งที่คนไข้มาใช้บริการในแต่ละปี

                ปี พ.ศ.2546           จำนวน                   8,041 ครั้ง

                ปี พ.ศ. 2547          จำนวน                   7,857 ครั้ง

                ปี พ.ศ.2548           จำนวน                   7,673 ครั้ง

-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100  เปอร์เซ็นต์ 

- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-  สถานีตำรวจ  ได้แก่

                                ป้อมตำรวจประจำตำบล  1  แห่ง

6.       การบริการพื้นฐาน

- การคมนาคม

q       เส้นทางการคมนาคมของตำบลตะปอนสายหลักมีอยู่  2  เส้นทาง  คือ

-  ถนนสุขุมวิท  เป็นทางหลวงสายหลักที่ใช้ติดต่อระหว่างตำบลตะปอนกับทางอำเภอขลุง

   ระยะทางยาว  8  กิโลเมตร

-  ถนนสายขลุง – พลิ้ว  เป็นทางหลวงชนบทเชื่อมระหว่าง ตำบลตะปอนกับอำเภอขลุง

   ระยะทางยาว  7  กิโลเมตร

q       เส้นทางคมนาคมสายที่เชื่อมทางหลักทั้ง 2 สาย ที่ใช้สัญจรในตำบล มีดังนี้                  

-  ถนนซอยวัดตะปอนใหญ่  เป็นถนนลาดยางเชื่อมระหว่างถนนสายขลุง - พลิ้ว กับ  ถนน  สุขุมวิท กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว  905  เมตร  อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2

-   ถนนซอยวัดตะปอนน้อย  เป็นถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างถนนสายขลุง - พลิ้ว กับ ถนนสุขุมวิท  กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว  1,000  เมตร อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3

-   ถนนซอยตะปอนพัฒนา  เป็นถนนลูกรังเชื่อมระหว่างถนนขลุง – พลิ้ว กับ ถนนสุขุมวิท

    กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว  1,057  เมตร อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3

-   ถนนซอยจำนวน  เป็นถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างถนนขลุง – พลิ้ว กับ ถนนสุขุมวิท

    กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว  1,500  เมตร อยู่ในพื้นที่ หมู่ที 5

-   ถนนซอยประเวช  เป็นถนนลูกรังเชื่อมระหว่างถนนขลุง – พลิ้ว กับ ถนนสุขุมวิท

    กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว  1,500  เมตร อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 5

-   ถนนซอยไร่วรรณ  เป็นถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างถนนสายขลุง – พลิ้ว กับ ถนนสุขุมวิท

    กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว  2,000  เมตร อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 5,6

-   ถนนซอยวัดสุวรรณรังษี - เจดีย์ทราย เป็นถนนคอนกรีต เชื่อมระหว่างถนนขลุง – พลิ้ว กับถนนสุขุวิท   

     ระยะทางยาว  1,0900  เมตรอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 4

                -  การไฟฟ้า   (จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)

                   ไฟฟ้าเข้าถึงครบทั้ง  6  หมู่บ้าน

- แหล่งน้ำธรรมชาติ

ได้แก่  คลองที่อยู่ในพื้นที่ตำบล จำนวน 4 สาย  ดังนี้ 

                    -   คลองหนองเสม็ด    อยู่ในพื้นที่  หมู่ที่  4,5,6

                 -   คลองตะปอนน้อย   อยู่ในพื้นที่  หมู่ที่  3,5

                 -   คลองพร้าว               อยู่ในพื้นที่   หมู่ที่  2

                 -   คลองตะปอนใหญ่   อยู่ในพื้นที   หมู่ที่  2,1

-  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  ได้แก่

                                 -   อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กหนองเสม็ด  อยู่ในพื้นที่  หมู่ที่ 6

                                 -   สระกักเก็บน้ำบ้านหนองเสม็ด     อยู่ในพื้นที่  หมู่ที่  4

                                 -   สระกักเก็บน้ำบ้านหนองเสม็ด     อยู่ในพื้นที่  หมู่ที่  5

                                 -   ฝาย                   จำนวน    17  ฝาย

                                 -   บ่อน้ำตื้น          จำนวน  740  บ่อ

                                 -   บ่อน้ำบาดาล    จำนวน    27  บ่อ

-   ประปาหมู่บ้าน จำนวน  3  หมู่บ้าน

                                      ในพื้นที่หมู่ที่ 3  มีจำนวนผู้ใช้น้ำ      108  ครัวเรือน

                                       ในพื้นที่หมู่ที่ 5  มีจำนวนผู้ใช้น้ำ       88  ครัวเรือน

                                       ในพื้นที่หมู่ที่ 4,6  มีจำนวนผู้ใช้น้ำ   108  ครัวเรือน

                                 -     ประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 1 หมู่บ้าน ในพื้นที่ หมู่ที่ 1  ผู้ใช้น้ำ  25  ครัวเรือน

-    โทรศัพท์สาธารณะจำนวน 2 ตู้                                                                                                          

9. ข้อมูลอื่น ๆ

                -  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

ทรัพยากรป่าไม้เป็นทรัพยากรส่วนใหญ่ของพื้นที่  โดยมีเขตป่าชุมชน ตลอดจนอุทยาน

แห่งชาติน้ำตกพลิ้ว อยู่ในพื้นที่ และมีสวนผลไม้ ตลอดจนพื้นที่ทำนา เป็นแหล่งเศรษฐกิจ

หลักของประชาชนในพื้นที่

                -  มวลชนจัดตั้ง

                                -   ลูกเสือชาวบ้าน                                               4  รุ่น   1,000  คน

                                -   ไทยอาสาป้องกันชาติ                                    1  รุ่น      122  คน

                                -   กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ                1  รุ่น      210  คน

                                -   กลุ่มสตรีประจำตำบล                                    1  กลุ่ม   250   คน

                                -   กลุ่มออมทรัพย์                                               1  กลุ่ม   100   คน

                                -   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน         1  กลุ่ม     80   คน

                                -   ตำรวจชุมชนประจำตำบล                              1  กลุ่ม     12   คน

                                -   อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำตำบล   1  กลุ่ม   50  คน

2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น

2.2.1 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

(1)  จำนวนบุคลากร  จำนวน  22  คน

                                                 ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล        1  คน                              

                                                             ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง                        1  คน

                                                                                 ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา                                               1  คน

                                                             ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์                            1  คน

                                                             ตำแหน่งนิติกร                                                1 คน

                                                             ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ                                1  คน

                                                             ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                      1  คน

                                                             ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ                              1  คน

                                                                                 ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                 1  คน

                                                             ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี               1  คน

                                                            ตำแหน่งลูกจ้างประจำ                                     1  คน

                                        ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ                     6  คน

                                                                                 ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป                             5 คน

(2)  ระดับการศึกษา

                                            ประถมศึกษา  2  คน

                                                 มัธยมศึกษา/อาชีวะศึกษา  12  คน

                                             ปริญญาตรี  8  คน

(3)   รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

                                ประจำปีงบประมาณ 2549    10,039,354.08   บาท แยกเป็น

                                รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก็บเอง     383,246.19   บาท

                                รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ เก็บให้               7,116,401.89 บาท

                                เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                2,539,706.00   บาท

2.2.2  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

1)   การร่วมกลุ่มของประชาชน

จำนวนกลุ่มทุกประเภท       8   กลุ่ม

แยกประเภทกลุ่ม

- กลุ่มอาชีพ          6  กลุ่ม

- กลุ่มออมทรัพย์    2  กลุ่ม

                  2)   จุดเด่นของพื้นที่

   ชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลตะปอน   ส่วนมากจะอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มและภายในกลุ่มจะเป็นเครือญาติส่วนมากจะประกอบอาชีพ ทำสวน ทำนา สภาพพื้นที่เป็นที่ราบและภูเขาสลับกัน

   สภาพพื้นที่เป็นแหล่งผลิตผลผลิตที่สามารถใช้เลี้ยงดูชุมชนได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาชุมชนอื่น อาทิเช่น มีแหล่งผลิตข้าว,ผลไม้,พืชผัก ตลอดจนสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการในการบริโภคของชุมชนได้ เหมาะที่จะทำการพัฒนาตามแนวทางชุมชนพึ่งตนเองได้เป็นอย่างดี

   ส่วนการรวมกลุ่ม หรือจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ ประชาชนจะไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควรและไม่มีความสมัครสมานสามัคคีมีการแบ่งพรรคแบ่งพวก ทำให้การพัฒนาตำบลไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรจะเป็นตามศักยภาพของชุมชม

******************************************************************************************องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง - พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทร.0 3942 6017 โทรสาร.0 3942 6018 email : abt.tapon@hotmail.com