ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลพื้นฐานของตำบล
bulletบรรยายสรุป
dot
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
dot
bulletขั้นตอนรับขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
dot
งานสังคมสงเคราะห์
dot
bulletงานชมรมผู้สูงอายุตำบลตะปอน
dot
แผนการดำเนินงาน
dot
bulletแผนการดำเนินงานปี 2556
bulletแผนการดำเนินงานปี 2557
bulletแผนการดำเนินงานปี 2558
bulletแผนการดำเนินงานปี 2559
dot
การติดตามประเมินผลแผน
dot
bulletการติดตามประเมินผลแผน ปี2554
bulletการติดตามประเมินผลแผน ปี 2556
dot
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ.2554-2558)
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ.2559-2563)
dot
แผนพัฒนา 3 ปี
dot
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2556-2558)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2557-2559)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2558-2560)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2559-2561)
dot
ข้อมูลบริการด้านบุคลากร
dot
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี
dot
งานกิจการสภา อบต.ตะปอน
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา อบต.ตะปอน
dot
ข้อมูลบริการ ส่วนการคลัง
dot
bulletการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
dot
ข้อมูลด้านการบริการ
dot
dot
พนักงานส่วนตำบล
dot
bulletสำนักงานปลัด
bulletกองช่าง
bulletกองคลัง
bulletกองการศึกษา
dot
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
dot
bulletนโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจตามยุทธศาสตร์
bulletกรอบยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
dot
bulletศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น อบต.ตะปอน
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ อบต.ตะปอน
bulletแบบสำรวจความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ตะปอน
bulletแผนผังขั้นตอนการให้บริการยื่นคำร้องขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน


เข้าสู่เว็บไซต์กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน


ประวัติตำบล

          ตำบลตะปอน มี 6 หมู่บ้าน อันประกอบด้วย บ้านป่าคั่น บ้านหนองเสม็ด      บ้านชากไพร บ้านไร่วรรณ บ้านตะปอนน้อย และบ้านตะปอนใหญ่

       สำหรับตำนานของหมู่บ้านต่างๆ ที่เอ่ยมานั้นเป็นไปตามลักษณะภูมิศาสตร์พื้นที่หรือบางบ้านก็เป็นเหมือนนิทานที่เล่าต่อๆ มา เช่น ที่บ้านป่าคั้นจะอยู่ติดต่อกับตำบลพลิ้ว เป็นเนินขั้นกลางระหว่างทุ่งนากับหนองสนม-หนองเสม็ด เป็นป่าไม้เบญพรรณ มีไม้พยอม ไม้ประจำปี ขึ้นปกคลุมไปทั่ว ส่วนบ้านหนองเสม็ดเป็นทุ่งนาและที่ลุ่ม เป็นหนองน้ำมีต้นเสม็ดขาว เสม็ดแดง ขึ้นอยู่มากมาย พอถึงฤดูฝนชาวบ้าน  ก็จะออกไปหาเห็ดเสม็ด หาปลา ในย่านนั้นที่มีอยู่อีกหลายหนอง และเป็นที่น่าสังเกต ว่าผ่านป่าคั่นขึ้นมาก็จะเจอหนองสนม เมื่อก่อนเขาเล่าว่าน้ำลึกใส น่าลงอาบเล่น ชื่อหนองสนม น่าจะเป็นที่มาของชื่อเมื่อครั้ง ร.5 และพระนางเจ้าสุนันทา เสด็จประพาส น้ำตกพลิ้ว ขึ้นเรือที่คลองยายดำ ผ่านทุ่งนาสู่เนินป่าคั่นตรงเจดีย์ทราย ผ่านหนองสนม ก่อนที่จะถึงน้ำตกพลิ้ว เหล่านางสนม กำนัลในวัง จะพักลงเล่นน้ำกันที่หนองนี้ ส่วนบ้านหนองเสม็ดเป็นป่าเสม็ดดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของวัด โรงเรียน เป็นศูนย์กลางของชุมชน และบ้านชากไพรจะอยู่ระหว่างบ้านหนองเสม็ดกับอุทยานแห่งชาติเขาสระบาป มีป่าชาก มีต้นไพร ขึ้นเองตามธรรมชาติ ชุกชุมมาก เป็นแหล่งหาเครื่องเผาสมุนไรฃพรของหมอพื้นบ้านนอกจากต้นไพรแล้ว ยังมีต้นสลอด สำหรับเป็นยาระบายมากเช่นกัน 

     ส่วนบ้านไร่วรรณ ก็อยู่ติดเขาสระบาปทางด้านตะวันออกของบ้านชากไพร เป็นบ้านที่เมื่อก่อนนี้ไม่มีผู้คนขึ้นไปอยู่อาศัย เพราะผู้คนส่วนใหญ่อยู่ตามชายคลองและชายทุ่ง มีคนขึ้นไปอยู่สามบ้านแรกคือบ้านตาแสด ตาเสือ ยายลอย ฉะนั้น เวลาชาวบ้านขึ้นมาทำสวนหรือทำไร่ เมื่อก่อนนิยมทำไร่พริไทยกันจะต้องรีบกลับตั้งแต่วันเพราะถ้ากลับมืดค่ำหรือเย็นไปสักหน่อย ก็อาจเป็นอัตรายได้ เพราะในบริเวณนี้มีงูเงี้ยวพขี้ยวเสือ ที่จะถูกกัด-กิน ฉะนั้นเวลาได้ยินเสียงนกกะรางร้องขึ้น สองครั้ง ก็ให้รีบกลับ ถ้าร้องสามครั้งก็แสดงว่าจะมืดแล้ว จึงต้องรีบเร่งกลับบ้านเร็ว ๆ เสียงนกกะรางร้องเร่ง และผู้เฒ่าผู้แก่สั่งให้กับก่อนมืด จึงเป็นที่มาของบ้านไร่วรรณ

     ส่วนบ้านตะปอนน้อย และบ้านตะปอนใหญ่ เป็นหมู่บ้านที่มีเส้นทางสายขลุง พลิ้วผ่าน เป็นเส้นทางเก่าแก่ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เป็นเส้นทางสัญจร เป็นลุ่มเมืองจันทบูร กับบ้านมรคาเมืองขลุงบุรี       มีขบวนเกวียนพ่อค้าจะไปยังเมืองขลุง ขับผ่านเส้นทางนี้ เส้นทางส่วนใหญ่ ทรายจะควั้น หรือคนทั่วไปเรียกว่าทรายพุ พอขบวนเกวียนพ้นออกจากพลิ้วก็จะเจอ ตะกาดใหญ่ ทรายควั้นมาก เกวียนก็เริ่มตะโพงและเริ่มตะโพงเร็วขึ้นๆ จากตะโพงน้อย ๆ ผ่านวัดอินทาราม จนวิ่งตะโพงกันใหญ่ผ่านวัดโพธาราม  ท้ายของหมู่บ้าน จะมีทรายควั้นมาก ผู้คนทั้วไปเรียกหลุมทราย ขบวนเกวียนที่วิ่งตะโพงกันมาจากป่าคั่น  ผ่านมาหลายหมู่บ้าน จนถึงวัดช่องลม เกวียนก็หักลงตรงนั้น และที่เกวียนหักลงตรงนั้น ปัจจุบัน คือบ้านเกวียนหัก ที่เกวียนวิ่งผ่านหลุมทรายควั้น จนเกวียนชำรุด ปัจจุบันคือบ้านคานรูด เกวียนวิ่งตะโพงใหญ่  ผ่านวัดโพธาราม ปัจจุบันเพี้ยนคำว่าตะโพงใหญ่เป็นตะปอนใหญ่ และเกวียนวิ่งตะโพงน้อย ๆ  ผ่านวัดอินทาราม  ปัจจุบันเพี้ยนคำว่าตะโพงน้อย ๆ เป็นตะปอนน้อยองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง - พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทร.0 3942 6017 โทรสาร.0 3942 6018 email : abt.tapon@hotmail.com