ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลพื้นฐานของตำบล
bulletบรรยายสรุป
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletแผนผังขั้นตอนการให้บริการยื่นคำร้องขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
dot
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
dot
dot
งานสังคมสงเคราะห์
dot
bulletงานชมรมผู้สูงอายุตำบลตะปอน
bulletขั้นตอนรับขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
dot
แผนการดำเนินงาน
dot
bulletแผนการดำเนินงานปี 2556
bulletแผนการดำเนินงานปี 2557
bulletแผนการดำเนินงานปี 2558
bulletแผนการดำเนินงานปี 2559
bulletแผนการดำเนินงานปี 2560
bulletแผนการดำเนินงานปี 2561
dot
การติดตามประเมินผลแผน
dot
bulletการติดตามประเมินผลแผน ปี2554
bulletการติดตามประเมินผลแผน ปี 2556
dot
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ.2554-2558)
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ.2559-2563)
dot
แผนพัฒนา 3 ปี
dot
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2556-2558)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2557-2559)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2558-2560)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2559-2561)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562)
dot
ข้อมูลบริการด้านบุคลากร
dot
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี
bulletสมาชิกสภา อบต.ตะปอน
bulletคณะผู้บริหาร
dot
งานกิจการสภา อบต.ตะปอน
dot
dot
ข้อมูลบริการ ส่วนการคลัง
dot
bulletการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
dot
ข้อมูลด้านการบริการ
dot
bulletสำนักงานปลัด
bulletกองช่าง
dot
พนักงานส่วนตำบล
dot
bulletกองคลัง
bulletกองการศึกษา
bulletพันธกิจตามยุทธศาสตร์
bulletกรอบยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
dot
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
dot
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
bulletศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น อบต.ตะปอน
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
dot
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ อบต.ตะปอน
bulletแบบสำรวจความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ตะปอน
dot
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 - 2564
bulletพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
กรอบยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

                1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและสังคม

                2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

                3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

                4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

                5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

กรอบยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและสังคม

                1.1  แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

                1.2  แนวทางพัฒนาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาการ                 

                    ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

                1.3  แนวทางการพัฒนาการสร้างสุขภาพดีทั่วหน้า

                1.4  แนวทางพัฒนาการศึกษา การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีที่ทันสมัยของประชาชน

                1.5  แนวทางการพัฒนาการดูแลรักษาความสงบ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                1.6  แนวทางพัฒนาการสงเคราะห์ผู้ยากไร้

                1.7  แนวทางการพัฒนาการแก้ไขปัญหายาเสพติดนท้องที่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

                2.1 แนวทางพัฒนาอาชีพของประชาชน

                2.2 แนวทางพัฒนาการส่งเสริมอาชีพของประชาชน

                2.3 แนวทางพัฒนาการสร้างงานให้แก่ประชาชน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

                3.1  แนวทางพัฒนาการคมนาคม

                3.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร

                3.3  แนวทางพัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

                4.1  แนวทางพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย

                4.2  แนวทางพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน และการพัฒนาระบบผังเมือง

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

                5.1 แนวทางพัฒนาการพัฒนาบุคลากร

                5.2 แนวทางพัฒนาระบบการให้บริการและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อรองรับการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง - พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทร.0 3942 6017 โทรสาร.0 3942 6018 email : abt.tapon@hotmail.com