ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลพื้นฐานของตำบล
bulletบรรยายสรุป
dot
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
dot
bulletขั้นตอนรับขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
dot
งานสังคมสงเคราะห์
dot
bulletงานชมรมผู้สูงอายุตำบลตะปอน
dot
แผนการดำเนินงาน
dot
bulletแผนการดำเนินงานปี 2556
bulletแผนการดำเนินงานปี 2557
bulletแผนการดำเนินงานปี 2558
bulletแผนการดำเนินงานปี 2559
dot
การติดตามประเมินผลแผน
dot
bulletการติดตามประเมินผลแผน ปี2554
bulletการติดตามประเมินผลแผน ปี 2556
dot
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ.2554-2558)
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ.2559-2563)
dot
แผนพัฒนา 3 ปี
dot
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2556-2558)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2557-2559)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2558-2560)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2559-2561)
dot
ข้อมูลบริการด้านบุคลากร
dot
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี
dot
งานกิจการสภา อบต.ตะปอน
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา อบต.ตะปอน
dot
ข้อมูลบริการ ส่วนการคลัง
dot
bulletการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
dot
ข้อมูลด้านการบริการ
dot
dot
พนักงานส่วนตำบล
dot
bulletสำนักงานปลัด
bulletกองช่าง
bulletกองคลัง
bulletกองการศึกษา
dot
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
dot
bulletนโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจตามยุทธศาสตร์
bulletกรอบยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
dot
bulletศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น อบต.ตะปอน
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ อบต.ตะปอน
bulletแบบสำรวจความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ตะปอน
bulletแผนผังขั้นตอนการให้บริการยื่นคำร้องขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน


เข้าสู่เว็บไซต์กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน


พันธกิจตามยุทธศาสตร์

พันธกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.       ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม ความร่วมมือ  คุณธรรมในครอบครัวและชุมชน

2.       ส่งเสริมและอนุลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แพร่หลาย

3.       สร้างเสริมสุขภาพอนามัย และการสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งชุมชน

4.       ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศให้ทันสมัย

5.       ดูแลรักษาความสงบและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6.       การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ คนชรา ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ป่วยเอดส์

7.       การแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องที่ ให้ความรู้และเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงภัยที่เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด

8.       ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

9.       จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ และถนนอย่างทั่วถึงพัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่างให้ทั่วถึง

10.    พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร

11.    รักษาความสะอาด จัดสภาพแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่

12.    ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการใช้บริการแก่ประชาชน

 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง - พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทร.0 3942 6017 โทรสาร.0 3942 6018 email : abt.tapon@hotmail.com