ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletตราสัญลักษณ์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
bulletวิสัยทัศน์
bulletพรบ.สภาตำบลฯ
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนยุทศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนอัตรากำลัง
dot
dot
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletคู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัติงาน
dot
dot
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
dot
dot
bulletปีงบประมาณ 2561
bulletปีงบประมาณ 2562
bulletปีงบประมาณ 2563
bulletปีงบประมาณ 2564
dot
dot
bulletช่องทางรับฟังความคิดเห็น
bulletการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletมาตรการภายใน
bulletการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletคำสั่งผู้รับผิดชอบ
bulletศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
bulletข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
bulletแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
dot
dot
bulletแผนที่ อบต.ตะปอน
dot
dot
bulletนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

วันที่ 20 มกราคม 2564 นายกประมุข วัฒนะ และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่ตำบลตะปอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะปอน ตู้ยามตำรวจชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลตะปอน กลุ่มองค์กรในพื้นที่ ร่วมคัดกรองเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด - 19 ในพื้นที่ตำบลตะปอน

___________________________________________________________________________________________

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน และ องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 10 - 12  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

___________________________________________________________________________________________

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน และ องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 10 - 12  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

___________________________________________________________________________________________

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน และ องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 10 - 12  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

___________________________________________________________________________________________

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายกประมุข วัฒนะ นำจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา" ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้น (จัดเก็บขยะ) ถนนสายขลุง - พลิ้ว บริเวณหน้าตู้ตำรวจชุมชนตำบลตะปอน ถึงเจดีย์ทรายใหญ่  จัดขึ้นโดย สถานีตำรวจภูธรขลุงองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง - พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทร.0 3942 6017 โทรสาร.0 3942 6018