ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletตราสัญลักษณ์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
bulletวิสัยทัศน์
bulletพรบ.สภาตำบลฯ
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletสำนักงานปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนยุทศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
dot
dot
dot
dot
bulletปีงบประมาณ 2561
bulletปีงบประมาณ 2562
bulletปีงบประมาณ 2563
dot
dot
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletมาตรการภายใน
dot
dot
bulletศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
dot
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
dot
dot
bulletแผนที่ อบต.ตะปอน
bulletแผนผังขั้นตอนการให้บริการ
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ.2554-2558)
มาตรการภายใน

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

          องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การพัฒนาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอนตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน จึงกำหนดมาตรการภายในตามเกณฑ์การประเมินดังกล่าวเพื่อให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. มาตรการและกลไกการกำกับติดตามในการเผยแพร่

2. มาตรการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง  

4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

5. มาตรการป้องกันการรับสินบน  

6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

  องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง - พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทร.0 3942 6017 โทรสาร.0 3942 6018