ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletตราสัญลักษณ์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
bulletวิสัยทัศน์
bulletพรบ.สภาตำบลฯ
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletสำนักงานปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
dot
dot
bulletแผนยุทศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนอัตรากำลัง
dot
dot
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
dot
dot
bulletปีงบประมาณ 2561
bulletปีงบประมาณ 2562
bulletปีงบประมาณ 2563
dot
dot
bulletแผนผังขั้นตอนการให้บริการ
bulletคู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletมาตรการภายใน
bulletการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
dot
dot
bulletแผนที่ อบต.ตะปอน
dot
dot
bulletนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายใน

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน

          องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เพื่อให้การพัฒนาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอนตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน จึงกำหนดมาตรการภายในตามเกณฑ์การประเมินดังกล่าวเพื่อให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. มาตรการและกลไกการกำกับติดตามในการเผยแพร่

2. มาตรการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง  

4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

5. มาตรการป้องกันการรับสินบน  

6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

  องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง - พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทร.0 3942 6017 โทรสาร.0 3942 6018