ReadyPlanet.com


รูปแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตย


                                                       รูปแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
               
ในประเทศประชาธิปไตยนั้น ไม่ได้มีรูปแบบการปกครองเหมือนๆ กันทั้งหมด นักวิชาการได้พยายามเสนอหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่อาจใช้แบ่งรูปแบบการปกครองของประเทศประชาธิปไตยมากมายด้วยกัน สรุปได้เป็น 2 หลักเกณฑ์ ดังนี้
 1.หลักประมุขของประเทศ แบ่งรูปแบบประชาธิปไตยได้ 2 ลักษณะคือ
     1) มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข พระมหากษัตริย์จะทรงใช้อำนาจอธิปไตย ซึ่งเป็นของปวงชน โดยใช้องค์กรแยกกันเป็น 3 ทางคือ  ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยผ่านทางรัฐสภา อำนาจบริหารโดยผ่านทางคณะรัฐมนตรี และอำนาจตุลาการโดยผ่านทางศาล ส่วนองค์พระมหากษัตริย์จะทรงเป็นกลางในทางการเมือง เช่น ไทย อังกฤษ  กัมพูชา  ซาอุดีอาระเบีย  เลโซโท  โมร็อกโก  เบลเยียม  ลิกเตนสไตน์  ตองกา  ซามัว  เป็นต้น                                  

     2)   มีประธานาธิบดีเป็นประมุข ผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน  เช่น  โครเอเชีย  เบลารุส  ตุรกี  อาร์เมเนีย  สหรัฐอเมริกา  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  อินเดีย                                                                                                                                                          

2.หลักการรวมและการแยกอำนาจ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ
     1)แบบรัฐสภา ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ได้แก่ การมีเฉพาะผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียวหรืออาจมี 2 สภาก็ได้ มีทั้งสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งตัวแทนหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนเป็นผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง และวุฒิสภาซึ่งเป็นสภาของผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนมากสมาชิกได้มาจากการแต่งตั้ง แต่สมาชิกวุฒิสภาในบางประเทศก็มาจากการเลือกตั้ง ชื่อสภาอาจเรียกต่างกันได้ เช่น ในอังกฤษเรียกสภาผู้แทนราษฎรว่า สภาล่างและวุฒิสภาว่า สภาสูงหรือสภาขุนนาง แต่โดยหลักการสภาทั้งสองต้องประชุมร่วมกันรวมกันเป็น รัฐสภา ผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติและอำนายบริหาร คือมีอำนาจในการออกกฎหมายเพื่อใช้ปกครองประเทศ และมีอำนาจบริหารในการให้ความเห็นชอบหรือจัดตั้งรัฐบาล และควบคุมการบริหารของรัฐบาลด้วย คือ รัฐบาลบริหารด้วยความไว้วางใจของรัฐสภา ในทางปฏิบัติถือกันเป็นหลักเกณฑ์ว่า สมาชิกสภากลุ่มหรือพรรคการเองที่มีเสียงข้างมากสนับสนุนจะได้สิทธิในการจัดตั้งรัฐบาล เพื่อทำหน้าที่บริหารบ้านเมือง แต่รัฐบาลจะต้องอยู่ในความควบคุมของสมาชิกรัฐสภา ลักษณะดังกล่าวนี้ รัฐสภาและรัฐบาลต่างทำหน้าที่ของตน แต่รัฐสภาควบคุมรัฐบาลด้วยกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ และอาจลงมติไม่ไว้วางใจเพื่อให้รัฐบาลลาออกได้ ส่วนรัฐบาลก็อาจยุบสภาได้ ทำให้เกิดความสมดุลแห่งอำนาจ
     2) แบบประธานาธิบดี ระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีมีลักษณะคล้ายคลึงกับแบบรัฐสภา   การมีรัฐสภาเหมือนกัน แต่มีลักษณะที่แตกต่างกัน คือ การมีประธานาธิบดีเป็นผู้ใช้อำนาจบริหาร โดยประธานาธิบดีมีสิทธิและหน้าที่ในการจะแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อบริหารประเทศและรับผิดชอบร่วมกัน ส่วนอำนาจนิติบัญญัตินั้นก็ยังคงตกอยู่ที่รัฐสภา การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีนี้ ทั้งประธานาธิบดีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างก็ได้รับเลือกจากประชาชน ทั้งสองฝ่าย จึงต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อระชาชน ส่วนอำนาจตุลาการยังคงเป็นอิสระ ฉะนั้นอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ ต่างก็เป็นอิสระและแยกกัน สถาบันผู้ใช้อำนาจทั้งสามจะเป็นตัวที่คอยยับยั้งและถ่วงดุลกันและกัน ไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้อำนาจเกินขอบเขต เช่น การปกครองของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
     3) แบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี ระบอบประชาธิปไตยแบบนี้ประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขของรัฐและบริหารราชการแผ่นดินร่วมกับนายรัฐมนตรี ในด้านการบริหารนั้นนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนามประกาศใช้กฎหมาย และคณะรัฐมนตรีก็ยังคงเป็นผู้ใช้อำนาจบริหาร แต่ต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภา ส่วนรัฐสภาเองก็ยังคงทำหน้าที่สำคัญ คือ ออกกฎหมายและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ประธานาธิบดีในระบอบประชาธิปไตย แบบนี้เป็นผู้กำหนดนโยบายต่างประเทศและการเมืองโดยทั่วๆ ไปทั้งยังทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการ ระหว่างรัฐสภากับคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังมีอำนายยุบสภาได้ด้วย จึงมีอำนาจมาก เช่น อินเดีย ฝรั่งเศส

 ผู้ตั้งกระทู้ มิ้น :: วันที่ลงประกาศ 2007-05-12 15:40:49 IP : 203.172.34.208


1

ความคิดเห็นที่ 39 (4064831)

 "อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน" คือ ประชาชนเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด เรียกว่า ระบอบประชาธิปไตย

"อำนาจอธิปไตยเป็นของพระมหากษัตริย์" คือ กษัตรย์เป็นผู้มีอำนาจสูงสุด เรียกว่า ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  

แล้วประเทศไทยเป็น "ประชาธิปไตยไฮบริด" ครับ อิอิ
ผู้แสดงความคิดเห็น มนุยษ์ วันที่ตอบ 2017-07-11 18:02:54 IP : 171.5.249.166


ความคิดเห็นที่ 38 (3426932)
include damiana cialis penis
ผู้แสดงความคิดเห็น iAFwP4T5 (hnx5f95t-at-mail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-02-18 02:05:28 IP : 217.146.67.144


ความคิดเห็นที่ 37 (3390184)
levitra cialis versus viagra compare dose Ciprofloxacin www.cheapinsurcoverage.com car insurance
ผู้แสดงความคิดเห็น BokaWy5zaAvR (8z8i90g0v-at-mail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-03-27 14:26:25 IP : 62.12.20.114


ความคิดเห็นที่ 36 (3389570)
click here to get started Valtrex price buy viagra mobile
ผู้แสดงความคิดเห็น N3PWSxAQA (wmgbtf5ru6r-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-03-26 17:29:20 IP : 69.181.93.193


ความคิดเห็นที่ 35 (3389235)
prednisone on line buy Ciprofloxacin xr facts levitra auto insurance cheap
ผู้แสดงความคิดเห็น p4PUVOjS (wcbixnqpm-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-03-26 08:23:08 IP : 49.212.155.198


ความคิดเห็นที่ 34 (3389184)
share where to buy inexpensive levitra insurance quotes florida auto car insurance qotesd
ผู้แสดงความคิดเห็น 4k5pFHUg (l8ue50tv4x-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-03-26 06:26:17 IP : 208.70.244.175


ความคิดเห็นที่ 33 (3388803)
non generic viagra online car insurance quotes certification health insurance cheap car insurance
ผู้แสดงความคิดเห็น zmRrLSDrO (qqjs4bb8q-at-mail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-03-25 15:48:55 IP : 83.150.85.192


ความคิดเห็นที่ 32 (3388713)
free car insurance asthma treatment of classic car insurance quote www.symprix.net
ผู้แสดงความคิดเห็น 16wcOcJ0 (ke1rdgpk0j-at-mail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-03-25 13:04:54 IP : 216.235.95.1


ความคิดเห็นที่ 31 (3388585)
mobile NJ car insurance eddrugseasily.com online auto insurance
ผู้แสดงความคิดเห็น SeC8fbNt76 (iulro0jyin-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-03-25 10:00:32 IP : 23.92.215.6


ความคิดเห็นที่ 30 (3388414)
dating levitra service virgin viagra levitra best online viagra websites to buy from kentucky teenager car insurance rates
ผู้แสดงความคิดเห็น L4SKAJTe (1l8omxlk-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-03-25 04:59:57 IP : 133.208.20.52


ความคิดเห็นที่ 29 (3387476)
car insurance quotes online cheap car insurance in nj auto insurance quotes in car insurance japanese imports
ผู้แสดงความคิดเห็น Ku2rWi4WgdW3 (8c12qqymkw-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-03-23 21:54:27 IP : 90.182.25.243


ความคิดเห็นที่ 28 (3387340)
home insurance cheap buy oral Acyclovir cost of Cipro insurance car tips
ผู้แสดงความคิดเห็น nOXAGh7QKyK (32lk4tyoiz5-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-03-23 17:45:43 IP : 127.0.0.1


ความคิดเห็นที่ 27 (3387042)
insurance car quotes Cipro indications buy car insurance online florida treatinfectionsonline.com
ผู้แสดงความคิดเห็น Sibj9c8y (b85ebs2uo-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-03-23 09:37:00 IP : 127.0.0.1


ความคิดเห็นที่ 26 (3386888)
buying viagra online without a perscription auto insurance cheap new york free car quote insurance Cipro tablets
ผู้แสดงความคิดเห็น 6CIfcYgQmczp (ndnbcuipxip-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-03-23 05:17:40 IP : 193.40.216.61


ความคิดเห็นที่ 25 (3386596)
homeowners insurance auto insurors low dose Lasix quotes car insurance
ผู้แสดงความคิดเห็น mrHCZY5MA (53qclola-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-03-22 13:12:29 IP : 91.197.76.232


ความคิดเห็นที่ 24 (3386224)
car insurence Free Online Insurance Quotes Auto free auto insurance quotes on line www.searchinsurancedeals.com
ผู้แสดงความคิดเห็น 1dwlEKNUsac (aq13ct358g-at-outlook-dot-com)วันที่ตอบ 2014-03-22 01:31:57 IP : 192.168.25.1


ความคิดเห็นที่ 23 (3385955)
country auto insurance company car insurance free quote online college degree Lasix order online
ผู้แสดงความคิดเห็น ObDdVUPG (abjx2qu27-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-03-21 16:31:07 IP : 184.168.113.146


ความคิดเห็นที่ 22 (3382467)
That"s a mork-bleader. Great thinking!
ผู้แสดงความคิดเห็น YLHDNQZ0Rw (suak6aph-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-02-11 14:39:42 IP : 81.21.136.6


ความคิดเห็นที่ 21 (3382020)
I lirteally jumped out of my chair and danced after reading this!
ผู้แสดงความคิดเห็น LkXad4YqB9q (137nvtcym-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-02-10 19:43:32 IP : 188.143.232.12


ความคิดเห็นที่ 20 (3381973)
You"re the grseaett! JMHO
ผู้แสดงความคิดเห็น orctnK9V (jbhd238eqk-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-02-10 10:20:42 IP : 213.134.156.204


ความคิดเห็นที่ 19 (3381916)
Such an imsvepsire answer! You"ve beaten us all with that!
ผู้แสดงความคิดเห็น 3exl0TxEU3F (qy8awvzve-at-outlook-dot-com)วันที่ตอบ 2014-02-09 20:47:55 IP : 176.67.84.19


ความคิดเห็นที่ 18 (3381903)
Weeeee, what a quick and easy soolitun.
ผู้แสดงความคิดเห็น 9epFbHWVDM11 (8kdkye31791-at-outlook-dot-com)วันที่ตอบ 2014-02-09 19:18:59 IP : 188.143.232.12


ความคิดเห็นที่ 17 (3381877)
There are no words to describe how boadicous this is.
ผู้แสดงความคิดเห็น 7vRDPZo4Rw (jvs30blflr-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2014-02-09 12:50:27 IP : 61.153.148.243


ความคิดเห็นที่ 16 (3343436)
กวนตีนหล่ะมึงก๊อปไม่ได้สาดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
ผู้แสดงความคิดเห็น อิอิ วันที่ตอบ 2012-09-12 09:28:36 IP : 115.67.32.129


ความคิดเห็นที่ 15 (3334827)

ทำไม copy  ไม่ได้

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เรา วันที่ตอบ 2012-05-29 21:53:27 IP : 49.230.28.83


ความคิดเห็นที่ 14 (3319346)
เนื้อหาดีมากเลยจ้ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น "> วันที่ตอบ 2011-12-22 17:52:22 IP : 115.87.174.229


ความคิดเห็นที่ 13 (3232835)

ขี้เกียจ

ครับ

อย่าเสือก

ผู้แสดงความคิดเห็น ่ก่เก่เ่ก่กเ่ก วันที่ตอบ 2010-07-22 14:27:53 IP : 203.172.213.242


ความคิดเห็นที่ 12 (3204350)

ทำไมลบไม่ได้

ผู้แสดงความคิดเห็น แอผป วันที่ตอบ 2010-03-12 10:05:35 IP : 114.128.142.112


ความคิดเห็นที่ 11 (3147245)
กด ctrl+c แล้วนำไปวางใน notepad แล้วนำไปใช้ต่อที่ word อีกครับ..
ผู้แสดงความคิดเห็น น้ำ วันที่ตอบ 2009-12-27 00:50:32 IP : 125.27.214.224


ความคิดเห็นที่ 10 (3139936)
ลองกกดsave.asแล้วไปเปิดที่เซฟไปมานก๊อปได้นะลองแล้ว
ผู้แสดงความคิดเห็น --* วันที่ตอบ 2009-12-06 22:58:13 IP : 125.26.37.189


ความคิดเห็นที่ 9 (3129295)
เซ็งเกียนอะ ctrl+c ก็ได้ละ บ้าชิบอิอออออ.....
ผู้แสดงความคิดเห็น คนบ้า วันที่ตอบ 2009-11-15 17:54:39 IP : 180.183.83.210


ความคิดเห็นที่ 8 (3092729)
พิมเอาสิ  โง่จัง - -*
ผู้แสดงความคิดเห็น คนฉลาด ฮิฮิ เขิลจัง วันที่ตอบ 2009-09-20 16:41:03 IP : 58.8.58.170


ความคิดเห็นที่ 7 (3079348)
ก๊อบไม่ได้แล้วจะโพสหาหอกอะไรวะ
ผู้แสดงความคิดเห็น jack the ripper (yebinyon-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-09-02 21:00:10 IP : 58.9.17.191


ความคิดเห็นที่ 6 (3072054)

กด ctrl+C

แล้วก้วางไง๊

ลองดูๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น . วันที่ตอบ 2009-08-24 09:41:37 IP : 113.53.170.85


ความคิดเห็นที่ 5 (3064864)

ทำไงก้ก๊อปไม่ได้อ่าแหละ  เฮ้ออ!

ผู้แสดงความคิดเห็น axiee วันที่ตอบ 2009-08-13 17:41:59 IP : 124.122.178.63


ความคิดเห็นที่ 4 (3039436)
ก๊อบได้้้ คลิกที่Edit บนหน้าจอดิ ข้างล่างแถบชื่อเรื่องอะ แล้วเลือกcoppy แล้งก็ไปวางไว้หน้ากระดาษ หรือที่เราจะไว้อ่าน
ผู้แสดงความคิดเห็น แก๋มบุ๋ม(เด็กส.ค.คร้าา) (supatta28-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-07-11 22:24:50 IP : 118.174.43.113


ความคิดเห็นที่ 3 (3005925)
coppy ไม่ได้อ่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น bobo วันที่ตอบ 2009-05-24 12:21:08 IP : 118.172.207.179


ความคิดเห็นที่ 2 (2985463)

ทำไมมันก๊อบม่ได้

ผู้แสดงความคิดเห็น นแนทท วันที่ตอบ 2009-04-23 19:36:30 IP : 124.120.217.19


ความคิดเห็นที่ 1 (2947381)
ทำมาทำไม รู้ไหมว่ามันเอาไปไม่ได้ กวนจังเลย
ผู้แสดงความคิดเห็น ฉัตรชัย (jack-at-thaimail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-02-18 11:17:50 IP : 125.24.61.971


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง - พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทร.0 3942 6017 โทรสาร.0 3942 6018 email : abt.tapon@hotmail.com