ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletตราสัญลักษณ์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
bulletวิสัยทัศน์
bulletพรบ.สภาตำบลฯ
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนยุทศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
dot
dot
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletคู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัติงาน
dot
dot
dot
dot
bulletปีงบประมาณ 2561
bulletปีงบประมาณ 2562
bulletปีงบประมาณ 2563
bulletปีงบประมาณ 2564
bulletปีงบประมาณ 2565
dot
dot
bulletช่องทางรับฟังความคิดเห็น
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
bulletE-Service
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletมาตรการภายใน
dot
dot
bulletคำสั่งผู้รับผิดชอบ
bulletศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
bulletข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
bulletแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
dot
dot
bulletแผนที่ อบต.ตะปอน
bulletข้อมูลการติดต่อ
dot
dot
bulletนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
bulletคำสั่งต่าง ๆ
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
bulletการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

      

    

More...

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เห็นชอบให้วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 ขึ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 อีกทั้งเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และสืบสานพระราชปณิธานในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ให้ “คน” กับ “ธรรมชาติ” อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัย และเอื้อประโยชน์ต่อกันได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อให้องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงความสำคัญของป่าชุมชนและทรัพยากรป่าไม้ของชาติในภาพรวม สร้างขวัญและกำลังใจให้กับชุมชนที่ดูแลรักษาป่า เกิดความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติแก่ชุมชนต่อไป

More...

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ได้พิจารณาช่วยเหลือประชาชนโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อ วันศุกร์ 29  เมษายน พ.ศ. 2565

More...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกรวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุวรรณรังษี หมู่ที่ 6 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

More...

More...

More...

ข่าวรับสมัครงาน

1. พนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสังกัดสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา

2. จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานการจัดเก็บขยะมูลฝอย สังกัดสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา

3. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทั่วไป สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) ระยะเวลาการจ้าง และลักษณะงานที่ปฏิบัติคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร รายละเอียดเอกสารการสมัคร และข้อกำหนดอื่น ๆ ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและสมัคร ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน อำเภอขลุง

จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 26 - 30 กันยายน 2565 (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มติมได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน เบอร์โทรศัพท์ 0 3942 6017 

ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.

 
More...

ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

More...

ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และ ตำแหน่ง ทำความสะอาดปิดเปิดสำนักงาน และสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน

More...

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 14 กำหนดเวลาการชำระภาษีหรือแจ้งรายการต่าง ๆ หรือกำหนดเวลาการคัดค้านการประเมินภาษีตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาดังกล่าว มีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้ ให้ยื่นคำร้องขอขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลา ก่อนกำหนดเวลาสิ้นสุดลง

More...

โดยอำนาจตามพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ใช้สำหรับการจัดเก็บภาษีตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน จึงขอแจ้งอัตราภาษีที่ใช้สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตการปกครอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

More...

องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง - พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทร.0 3942 6017 โทรสาร.0 3942 6018