ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletตราสัญลักษณ์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
bulletวิสัยทัศน์
bulletพรบ.สภาตำบลฯ
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนยุทศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
dot
dot
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletคู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัติงาน
dot
dot
dot
dot
bulletปีงบประมาณ 2561
bulletปีงบประมาณ 2562
bulletปีงบประมาณ 2563
bulletปีงบประมาณ 2564
bulletปีงบประมาณ 2565
dot
dot
bulletช่องทางรับฟังความคิดเห็น
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
bulletE-Service
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletมาตรการภายใน
dot
dot
bulletคำสั่งผู้รับผิดชอบ
bulletศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
bulletข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
bulletแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
dot
dot
bulletแผนที่ อบต.ตะปอน
bulletข้อมูลการติดต่อ
dot
dot
bulletนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
bulletคำสั่งต่าง ๆ
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
bulletการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
bulletนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
bulletการขับเคลื่อนจริยธรรม
bulletการประเมินจริยธรรมมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

      

    

More...

อบต.ตะปอน ขอเชิญผู้ที่มารับบริการหรือผู้ติดต่อ ทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/19kl6q

หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

ขอขอบคุณทุกการประเมินจากท่าน 🙏

More...

More...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกรวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุวรรณรังษี หมู่ที่ 6 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

More...

More...

More...

ข่าวรับสมัครงาน

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

More...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน (สังกัดสำนักปลัด) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน

More...

 ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 3 - 8 มีนาคม 2566 เวลาในวันและเวลาราชการ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.

More...

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 14 กำหนดเวลาการชำระภาษีหรือแจ้งรายการต่าง ๆ หรือกำหนดเวลาการคัดค้านการประเมินภาษีตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาดังกล่าว มีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้ ให้ยื่นคำร้องขอขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลา ก่อนกำหนดเวลาสิ้นสุดลง

More...

โดยอำนาจตามพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ใช้สำหรับการจัดเก็บภาษีตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน จึงขอแจ้งอัตราภาษีที่ใช้สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตการปกครอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

More...

องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง - พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทร.0 3942 6017 โทรสาร.0 3942 6018