ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletตราสัญลักษณ์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
bulletวิสัยทัศน์
bulletพรบ.สภาตำบลฯ
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนยุทศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนอัตรากำลัง
dot
dot
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletคู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัติงาน
dot
dot
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
dot
dot
bulletปีงบประมาณ 2561
bulletปีงบประมาณ 2562
bulletปีงบประมาณ 2563
bulletปีงบประมาณ 2564
dot
dot
bulletช่องทางรับฟังความคิดเห็น
bulletการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletมาตรการภายใน
bulletการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletคำสั่งผู้รับผิดชอบ
bulletศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
bulletข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
bulletแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
dot
dot
bulletแผนที่ อบต.ตะปอน
dot
dot
bulletนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน)article

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ได้ดำเนินการรวมผลคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น ของเขตเลือกตั้งที่ 1 -6 อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน)article

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น กรณีอื่น จำนวน 1 คน เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ได้ดำเนินการรวมผลคะแนนเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลarticle

ปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน

ชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน (ส.ถ.4/5)

ชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน เขตที่ 1 - 6article

ชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน เขตที่ 1 - 6 (ส.ถ.4/5)

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอนarticle

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอนที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง 

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน เขตที่ 1 - 6article

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอนที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง เขตที่ 1 - 6

ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน (ส.ถ.1/1)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564

ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน (ส.ถ.1/1)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564

ประกาศ เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564

ก่อนหน้า12ถัดไป
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง - พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทร.0 3942 6017 โทรสาร.0 3942 6018