ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletตราสัญลักษณ์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
bulletวิสัยทัศน์
bulletพรบ.สภาตำบลฯ
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนยุทศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
dot
dot
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletคู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัติงาน
dot
dot
dot
dot
bulletปีงบประมาณ 2561
bulletปีงบประมาณ 2562
bulletปีงบประมาณ 2563
bulletปีงบประมาณ 2564
bulletปีงบประมาณ 2565
dot
dot
bulletช่องทางรับฟังความคิดเห็น
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
bulletE-Service
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletมาตรการภายใน
dot
dot
bulletคำสั่งผู้รับผิดชอบ
bulletศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
bulletข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
bulletแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
dot
dot
bulletแผนที่ อบต.ตะปอน
bulletข้อมูลการติดต่อ
dot
dot
bulletนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
bulletคำสั่งต่าง ๆ
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
bulletการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
bulletนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
bulletการขับเคลื่อนจริยธรรม
bulletการประเมินจริยธรรมมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
bulletกำหนดการสมัยประชุมสามัญ
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
2565-03-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ(กองช่าง).pdf article

 2565-03-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ(กองช่าง).pdf
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกรวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุวรรณรังษี หมู่ที่ 6 article
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุวรรณรังษีเจดีย์ทราย หมู่ที่ 6 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุวรรณรังษีเจดีย์ทราย หมู่ที่ 4 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุวรรณรังษีเจดีย์ทราย หมู่ที่ 4 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2565-03-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง กง 3228 จบ.pdf article
2565-03-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าเครน.pdf article
2565-03-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาที่ทำการ อบต.pdf article
2565-03-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถนนลูกรัง หมู่ 1-6.pdf article
2565-03-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน.pdf article
2565-03-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าเครน 80-9108.pdf article
2565-03-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 81-4752.pdf article
2565-02-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 เครื่อง.pdf article
2565-02-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างช่อมรถกระเช้าเครน 80-9108.pdf article
2565-02-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก.pdf article
2565-02-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะรถจักรยานยนต์ 1กฐ 8930.pdf article
2565-02-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีต หมู่ 1.pdf article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยช่องลม หมู่ 1.pdf article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอม(กองช่าง).pdf article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจิตอาสา จำนวน 1 ป้าย.pdf article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำซอยไร่วรรณ หมูที่ 6.pdf article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำซอย 4-5-6 หมู่ 4.pdf article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พลาดวูดติดสติกเกอร์พร้อมเคลือบ 1 ชุด.pdf article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (กองคลัง).pdf article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ(กองช่าง).pdf article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต๊นท์ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายาง จำนวน 5 อัน.pdf article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 6 ราการ.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและบรรเทาความเดือนร้อน จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาการเสริมนม(ธันวาคม2564).pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันโครงการอบรมหน่วยเลือกตั้ง.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอม 2 รายการ (กองคลัง).pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรายางเลือกตั้ง จำนวน 1 รายการ.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุ่งรถกระเช้าเครน.pdf
ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเต็นท์ จำนวน 3 หลัง.pdf
ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งฯ.pdf
ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งฯ จำนวน 51 รายการ .pdf
ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเต็นท์ จำนวน 6 หลัง.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต๊นท์ เลือกตั้งสมาชิก จำนวน 9 หลัง.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิล การเลือกตั้งสมาชิก
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 82 รายการ วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00 -10.00 น.
ประกาศการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน article
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการกำแพงกันดินคลองตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 1 article
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการกำแพงกันดินคลองตะปอนน้อย หมู่ที่ 3 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย ภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้เนื้อแข็งสำหรับโครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย ภัยแล้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายหยาบ จำนวน 4 ลูกบาศก์ สำหรับโครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย ภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปี ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔ article
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปี ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ article
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปี ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ article
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปี ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน คลองตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ article
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน คลองตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน คลองตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV article
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน คลองตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0025 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 52 รายการ article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-51-0010 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ 5181 จบ article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-46-0005 และ 416-47-0015 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งเวทีและสถานที่พร้อมทั้งพิธีเปิด โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ จำนวน 2 รายการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562 article
ประกาศจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 441-49-0002 และ 441-52-0003 article
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเวที โครงการจัดงานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2562 articleองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง - พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทร.0 3942 6017 โทรสาร.0 3942 6018