ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletตราสัญลักษณ์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
bulletวิสัยทัศน์
bulletพรบ.สภาตำบลฯ
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนยุทศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
dot
dot
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletคู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัติงาน
dot
dot
dot
dot
bulletปีงบประมาณ 2561
bulletปีงบประมาณ 2562
bulletปีงบประมาณ 2563
bulletปีงบประมาณ 2564
bulletปีงบประมาณ 2565
dot
dot
bulletช่องทางรับฟังความคิดเห็น
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
bulletE-Service
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletมาตรการภายใน
dot
dot
bulletคำสั่งผู้รับผิดชอบ
bulletศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
bulletข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
bulletแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
dot
dot
bulletแผนที่ อบต.ตะปอน
bulletข้อมูลการติดต่อ
dot
dot
bulletนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
bulletคำสั่งต่าง ๆ
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
bulletการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
bulletนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
bulletการขับเคลื่อนจริยธรรม
bulletการประเมินจริยธรรมมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
bulletกำหนดการสมัยประชุมสามัญ
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน

          เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน

          ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 2. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอนได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ < และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ เท่าที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 
ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา (ปฏิบัติงานทั่วไป เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา (ปฏิบัติงานทั่วไป เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
ประกาศรับสมัครบุคลลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา (ปฏิบัติงานทั่วไป เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครบุคลลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (กองการศึกษาฯ)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน สังกัด สำนักปลัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน (สังกัดสำนักปลัด) article
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนสังกัดสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน จำนวน 3 อัตรา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน จำนวน 3 อัตรา
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน article
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน จำนวน 2 อัตรา article
ประกาศรับสมัครบุคลลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 article
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประจำรถขยะมูลฝอยอบต.ตะปอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ ทดสอบปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์ สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง article
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำวน 2 อัตรา article
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา article
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) article
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (กองช่าง) article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (กองช่าง) article
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) จำนวน 1 อัตรา article
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา article
ประกาศ.. รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน article
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ article
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ตะปอน จำนวน 5 อัตรา article
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ article
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา article
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. ระดับ 7 article
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 2 ตำแหน่ง ระดับ 7 (ผู้อำนวยการกองคลัง,ผู้อำนวยการกองช่าง) article
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 2 ตำแหน่ง article
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. ระดับ 7 article
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ปิดรับสมัคร) articleองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง - พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทร.0 3942 6017 โทรสาร.0 3942 6018