ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletตราสัญลักษณ์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
bulletวิสัยทัศน์
bulletพรบ.สภาตำบลฯ
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนยุทศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
dot
dot
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletคู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัติงาน
dot
dot
dot
dot
bulletปีงบประมาณ 2561
bulletปีงบประมาณ 2562
bulletปีงบประมาณ 2563
bulletปีงบประมาณ 2564
bulletปีงบประมาณ 2565
dot
dot
bulletช่องทางรับฟังความคิดเห็น
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
bulletE-Service
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletมาตรการภายใน
dot
dot
bulletคำสั่งผู้รับผิดชอบ
bulletศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
bulletข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
bulletแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
dot
dot
bulletแผนที่ อบต.ตะปอน
bulletข้อมูลการติดต่อ
dot
dot
bulletนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
bulletคำสั่งต่าง ๆ
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
bulletการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ข่าวรับสมัครงาน


ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประจำรถขยะมูลฝอยอบต.ตะปอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565article

ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และ ตำแหน่ง ทำความสะอาดปิดเปิดสำนักงาน และสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ ทดสอบปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์ สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่งarticle

1. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ 2. ตำแหน่ง ทำความสะอาดปิดเปิดสำนักงาน และสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำวน 2 อัตราarticle

1. พนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านพัสดุ 1 อัตรา 2. พนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทำความสะอาดปิดเปิดสำนักงาน และสถานที่ของ อบต.ตะปอน 1 อัตรา ยื่นใบสมัครได้ ที่ชั้น 1 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ตั้งแต่วันที่ 7-15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8:30 น ถึง 16:30 น (ในวันและเวลาราชการ)

 

ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตราarticle

ประเภทวิชาการ 1. ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับ ปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา ประเภททั่วไป ตำแหน่ง นายช่างโยธา ระดับ ปง.ชง. จำนวน 1 อัตรา

 

ก่อนหน้า12345ถัดไป
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง - พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทร.0 3942 6017 โทรสาร.0 3942 6018