ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletตราสัญลักษณ์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
bulletวิสัยทัศน์
bulletพรบ.สภาตำบลฯ
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนยุทศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
dot
dot
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletคู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัติงาน
dot
dot
dot
dot
bulletปีงบประมาณ 2561
bulletปีงบประมาณ 2562
bulletปีงบประมาณ 2563
bulletปีงบประมาณ 2564
bulletปีงบประมาณ 2565
dot
dot
bulletช่องทางรับฟังความคิดเห็น
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
bulletE-Service
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletมาตรการภายใน
dot
dot
bulletคำสั่งผู้รับผิดชอบ
bulletศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
bulletข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
bulletแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
dot
dot
bulletแผนที่ อบต.ตะปอน
bulletข้อมูลการติดต่อ
dot
dot
bulletนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
bulletคำสั่งต่าง ๆ
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
bulletการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ข่าวรับสมัครงาน


ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน สังกัด สำนักปลัด

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน (สังกัดสำนักปลัด)article

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน (สังกัดสำนักปลัด) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนสังกัดสำนักปลัด จำนวน 1 อัตราarticle

 ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 3 - 8 มีนาคม 2566 เวลาในวันและเวลาราชการ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน จำนวน 3 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (กองช่าง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน  1  อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป (สำนักปลัด)

ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน  1  อัตรา และตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน  1  อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน จำนวน 3 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (กองช่าง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน  1  อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป (สำนักปลัด)

ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน  1  อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน  1  อัตรา

ก่อนหน้า1234567ถัดไป
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง - พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทร.0 3942 6017 โทรสาร.0 3942 6018