ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletตราสัญลักษณ์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletสำนักงานปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงานประจำปี
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
dot
dot
dot
dot
bulletปีงบประมาณ 2561
bulletพันธกิจตามยุทธศาสตร์
bulletกรอบยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
dot
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletประวัติตำบล
bulletวิสัยทัศน์
dot
แผนพัฒนา 3 ปี
dot
bulletศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น อบต.ตะปอน
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
dot
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ อบต.ตะปอน
bulletแบบสำรวจความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ตะปอน
bulletแผนผังขั้นตอนการให้บริการยื่นคำร้องขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
bulletบรรยายสรุป
dot
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ.2554-2558)
dot
แผนการดำเนินงาน
dot
dot
ข้อมูลด้านการบริการ
dot
dot
ข้อมูลบริการ ส่วนการคลัง
dot
dot
ข้อมูลบริการด้านบุคลากร
dot
bulletการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี
dot
การติดตามประเมินผลแผน
dot
bulletการติดตามประเมินผลแผน ปี2554
bulletแผนการดำเนินงานปี 2556
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2556-2558)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2557-2559)
dot
งานกิจการสภา อบต.ตะปอน
dot
bulletการติดตามประเมินผลแผน ปี 2556
bulletแผนการดำเนินงานปี 2557
dot
งานสังคมสงเคราะห์
dot
bulletงานชมรมผู้สูงอายุตำบลตะปอน
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2558-2560)
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ.2559-2563)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2559-2561)
dot
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
dot
bulletขั้นตอนรับขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
bulletนโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
bulletกองการศึกษา
bulletแผนการดำเนินงานปี 2558
bulletแผนการดำเนินงานปี 2559
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562)
bulletแผนการดำเนินงานปี 2560
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletแผนการดำเนินงานปี 2561
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
dot
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
dot
bulletพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
bulletมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
bulletแผนการดำเนินงานปี 2562
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยไร่วรรณ หมู่ที่ 6 article

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยไร่วรรณ หมู่ที่ 6
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ตะปอน จำนวน 5 อัตรา article
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตะปอน "เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562" article
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ article
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา article
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยทุ่งเตียนพัฒนา หมู่ที่ 3 (2)
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขยายไหล่ทาง สายทางถนนสายขลุง - พลิ้ว หมู่ที่ 5
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมพัฒนา 2 หมู่ที่ 1
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม ซอยผาสุข คลองวังเวียน หมู่ที่ 4
โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยทุ่งเตียนพัฒนา หมู่ที่ 3
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล สายทางถนนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน article
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายขลุง - พลิ้ว หมู่ 3 article
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยสุวรรณรังษี หมู่ที่ 4 article
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม บ้านหนองเสม็ดหมู่ที่ 4 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี article
เปิดรับสมัครนักเรียน.. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ตะปอน ปีการศึกษา 2560 article
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำข้างทางซอยสุวรรณรังษี-เจดีย์ทราย หมู่ที่ 4
สอบราคาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยการก่อสร้างรั้วพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
แผนจัดหาพัสดุสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลตะปอน article
ขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ article
กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2559 article
การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 article
การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 article
แจ้งการเปลี่ยนพื้นที่การให้บริการ ท่านผู้ใช้ไฟ 2558 article
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. ระดับ 7 article
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 2 ตำแหน่ง ระดับ 7 (ผู้อำนวยการกองคลัง,ผู้อำนวยการกองช่าง) article
สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วม 6 หมู่ที่ 2ครั้งที่ 3 article
สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิ่มเจริญ หมู่ที่ 2 ครั้งที่ 3 article
สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ครั้งที่ 3 article
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 2 ตำแหน่ง article
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. ระดับ 7 article
สอบราคาโครงการจับหินใหญ่ (เรียงหินยาแนว) คลองตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1 ครั้งที่ 2 article
สอบราคาโครงการจับหินใหญ่ (เรียงหินยาแนว) คลองตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 2 ครั้งที่ 2 article
สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วม 6 หมู่ที่ 2 article
สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 article
สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิ่มเจริญ หมู่ที่ 2 article
สอบราคาจ้างเหมาแรงงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยชลประทาน หมู่ที่ 1,2,3 article
สอบราคาโครงการจับหินใหญ่ (เรียงหินยาแนว) คลองตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1 article
สอบราคาโครงการจับหินใหญ่ (เรียงหินยาแนว) คลองตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 2 article
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย article
โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม ซอยผาสุข คลองวังเวียน หมู่ที่ 4 article
โครงการท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยไร่วรรณ หมู่ที่ 5 article
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2559 article
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ปิดรับสมัคร) article
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องรณรงค์ วินัยจราจรองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง - พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทร.0 3942 6017 โทรสาร.0 3942 6018