ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletตราสัญลักษณ์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
bulletวิสัยทัศน์
bulletพรบ.สภาตำบลฯ
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletสำนักงานปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนยุทศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
dot
dot
dot
dot
bulletปีงบประมาณ 2561
bulletปีงบประมาณ 2562
bulletปีงบประมาณ 2563
dot
dot
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletมาตรการภายใน
dot
dot
bulletศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
dot
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
dot
dot
bulletแผนที่ อบต.ตะปอน
bulletแผนผังขั้นตอนการให้บริการ
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ.2554-2558)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 2 ตำแหน่ง ระดับ 7 (ผู้อำนวยการกองคลัง,ผู้อำนวยการกองช่าง) article

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน กิจกรรม เดิน - วิ่ง การกุศล "ขลุงวิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน" article
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ตะปอน จำนวน 5 อัตรา article
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตะปอน "เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562" article
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ article
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา article
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยทุ่งเตียนพัฒนา หมู่ที่ 3 (2)
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขยายไหล่ทาง สายทางถนนสายขลุง - พลิ้ว หมู่ที่ 5
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมพัฒนา 2 หมู่ที่ 1
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม ซอยผาสุข คลองวังเวียน หมู่ที่ 4
โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยทุ่งเตียนพัฒนา หมู่ที่ 3
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล สายทางถนนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน article
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายขลุง - พลิ้ว หมู่ 3 article
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยไร่วรรณ หมู่ที่ 6 article
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยสุวรรณรังษี หมู่ที่ 4 article
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม บ้านหนองเสม็ดหมู่ที่ 4 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี article
เปิดรับสมัครนักเรียน.. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ตะปอน ปีการศึกษา 2560 article
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำข้างทางซอยสุวรรณรังษี-เจดีย์ทราย หมู่ที่ 4
สอบราคาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยการก่อสร้างรั้วพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
แผนจัดหาพัสดุสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลตะปอน article
ขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ article
กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2559 article
การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 article
การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 article
แจ้งการเปลี่ยนพื้นที่การให้บริการ ท่านผู้ใช้ไฟ 2558 article
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. ระดับ 7 article
สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วม 6 หมู่ที่ 2ครั้งที่ 3 article
สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิ่มเจริญ หมู่ที่ 2 ครั้งที่ 3 article
สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ครั้งที่ 3 article
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 2 ตำแหน่ง article
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. ระดับ 7 article
สอบราคาโครงการจับหินใหญ่ (เรียงหินยาแนว) คลองตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1 ครั้งที่ 2 article
สอบราคาโครงการจับหินใหญ่ (เรียงหินยาแนว) คลองตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 2 ครั้งที่ 2 article
สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วม 6 หมู่ที่ 2 article
สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 article
สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิ่มเจริญ หมู่ที่ 2 article
สอบราคาจ้างเหมาแรงงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยชลประทาน หมู่ที่ 1,2,3 article
สอบราคาโครงการจับหินใหญ่ (เรียงหินยาแนว) คลองตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1 article
สอบราคาโครงการจับหินใหญ่ (เรียงหินยาแนว) คลองตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 2 article
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย article
โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม ซอยผาสุข คลองวังเวียน หมู่ที่ 4 article
โครงการท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยไร่วรรณ หมู่ที่ 5 article
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2559 article
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ปิดรับสมัคร) article
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องรณรงค์ วินัยจราจรองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง - พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทร.0 3942 6017 โทรสาร.0 3942 6018