ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletตราสัญลักษณ์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
bulletวิสัยทัศน์
bulletพรบ.สภาตำบลฯ
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
dot
dot
bulletแผนยุทศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนอัตรากำลัง
dot
dot
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
dot
dot
bulletปีงบประมาณ 2561
bulletปีงบประมาณ 2562
bulletปีงบประมาณ 2563
bulletปีงบประมาณ 2564
dot
dot
bulletช่องทางรับฟังความคิดเห็น
bulletคู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletมาตรการภายใน
bulletการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
bulletข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
bulletแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
dot
dot
bulletแผนที่ อบต.ตะปอน
dot
dot
bulletนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ตะปอน จำนวน 5 อัตรา article

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ตะปอน จำนวน 5 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร ตามลิงก์ด้านล่างนี้

https://go.nexus.in.th/qG8kd


กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและสมัคร

ที่สำนักงานปลัด อบต.ตะปอน ระหว่างวันที่ 17 – 28 พฤษภาคม 2562

(เวลา 08.30 - 16.30 น.) ในวันและเวลาราชการ


โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานปลัด อบต.ตะปอน เบอร์โทรศัพท์ 0 3942 6017
ข่าวประชาสัมพันธ์

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน article
ประกาศเรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ที่ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 รับและยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) article
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559
ขอประกาศขยายเวลาการแจ้งประกาศบัญชีรายการที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี พ.ศ.2564 article
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (กองช่าง) article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (กองช่าง) article
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา article
อบต.ตะปอน มีช่องทางให้คะแนนความพึงพอใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ article
"หมู่บ้านรักษาศีล 5" ประจำปี 2563 จังหวัดจันทบุรี
ภาพกิจกรรมเก็บขยะ article
[ภาพกิจกรรม] โครงการ "๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ" article
[ภาพกิจกรรม] หล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 article
ประกาศ.. รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
ขอบคุณทุกท่านร่วมที่เป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ ประจำปี 2563
การพ่นฝอยละออง ULV ติดรถยนต์ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 6 ต.ตะปอน article
ขอประชาสัมพันธ์ ท่านที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ อบต.ตะปอน ร่วมทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ของ อบต.ตะปอน ปีงบ 2563 article
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน article
ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน กิจกรรม เดิน - วิ่ง การกุศล "ขลุงวิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน" article
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตะปอน "เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562" article
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ article
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา article
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยทุ่งเตียนพัฒนา หมู่ที่ 3 (2)
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขยายไหล่ทาง สายทางถนนสายขลุง - พลิ้ว หมู่ที่ 5
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมพัฒนา 2 หมู่ที่ 1
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม ซอยผาสุข คลองวังเวียน หมู่ที่ 4
โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยทุ่งเตียนพัฒนา หมู่ที่ 3
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล สายทางถนนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน article
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายขลุง - พลิ้ว หมู่ 3 article
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยไร่วรรณ หมู่ที่ 6 article
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยสุวรรณรังษี หมู่ที่ 4 article
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม บ้านหนองเสม็ดหมู่ที่ 4 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี article
เปิดรับสมัครนักเรียน.. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ตะปอน ปีการศึกษา 2560 article
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำข้างทางซอยสุวรรณรังษี-เจดีย์ทราย หมู่ที่ 4
สอบราคาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยการก่อสร้างรั้วพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
แผนจัดหาพัสดุสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลตะปอน article
ขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ article
กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2559 article
การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 article
การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 article
แจ้งการเปลี่ยนพื้นที่การให้บริการ ท่านผู้ใช้ไฟ 2558 article
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. ระดับ 7 article
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 2 ตำแหน่ง ระดับ 7 (ผู้อำนวยการกองคลัง,ผู้อำนวยการกองช่าง) article
สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วม 6 หมู่ที่ 2ครั้งที่ 3 article
สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิ่มเจริญ หมู่ที่ 2 ครั้งที่ 3 article
สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ครั้งที่ 3 article
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 2 ตำแหน่ง article
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. ระดับ 7 article
สอบราคาโครงการจับหินใหญ่ (เรียงหินยาแนว) คลองตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1 ครั้งที่ 2 article
สอบราคาโครงการจับหินใหญ่ (เรียงหินยาแนว) คลองตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 2 ครั้งที่ 2 article
สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วม 6 หมู่ที่ 2 article
สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 article
สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิ่มเจริญ หมู่ที่ 2 article
สอบราคาจ้างเหมาแรงงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยชลประทาน หมู่ที่ 1,2,3 article
สอบราคาโครงการจับหินใหญ่ (เรียงหินยาแนว) คลองตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1 article
สอบราคาโครงการจับหินใหญ่ (เรียงหินยาแนว) คลองตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 2 article
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย article
โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม ซอยผาสุข คลองวังเวียน หมู่ที่ 4 article
โครงการท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยไร่วรรณ หมู่ที่ 5 article
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2559 article
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ปิดรับสมัคร) article
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องรณรงค์ วินัยจราจรองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง - พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทร.0 3942 6017 โทรสาร.0 3942 6018