ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletตราสัญลักษณ์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
bulletวิสัยทัศน์
bulletพรบ.สภาตำบลฯ
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนยุทศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนอัตรากำลัง
dot
dot
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletคู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัติงาน
dot
dot
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
dot
dot
bulletปีงบประมาณ 2561
bulletปีงบประมาณ 2562
bulletปีงบประมาณ 2563
bulletปีงบประมาณ 2564
dot
dot
bulletช่องทางรับฟังความคิดเห็น
bulletการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletมาตรการภายใน
bulletการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletคำสั่งผู้รับผิดชอบ
bulletศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
bulletข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
bulletแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
dot
dot
bulletแผนที่ อบต.ตะปอน
dot
dot
bulletนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

This Column Introประกาศ เปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบที่ 1article

 ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 กันยายน 2564 สนใจลงทะเบียนได้ที่ สำนักปลัด อบต.ตะปอน

ประกาศช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะฯarticle

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน

เด็กหญิงชลพรรษ สุรินทร์ นักเรียนโรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเด็กประพฤติดีมีคุณธรรม "วัฒนธรรมวินิต" จังหวัดจันทบุรีarticle

ได้รับมอบเกียรติบัตรจากจังหวัดจันทบุรี โดย นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเด็กประพฤติดีมีคุณธรรม "วัฒนธรรมวินิต" จังหวัดจันทบุรี เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกระทรวงวัฒนธรรม

เด็กหญิงสุพัตตรา เดชคร้าม นักเรียนโรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ ได้รับรางวัล "วัฒนคุณาธร"article

จากกระทรวงวัฒนธรรม โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีส่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อแสดงว่า เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเยาวชน ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562

การรณรงค์งดการเผาในที่โล่ง
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

“วันท้องถิ่นไทย" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ถือเป็น “ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย” และเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น จวบจนถึงปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลา 116 ปี ประเทศไทยมีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 7,850 แห่ง เป็นหน่วยของการบริหารราชการแผ่นดินที่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชนมากที่สุด มีนวัตกรรมการพัฒนาและผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การบริการสาธารณะ การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมการท่องเที่ยว การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมการสร้างอาชีพ นวัตกรรมการบริหารจัดการและแนวทางการให้บริการประชาชน ไปจนถึงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอนarticle

เปิดรับสมัคร... ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 30 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตะปอน (ในวันเวลาราชการ )

ขอประกาศขยายเวลาการแจ้งประกาศบัญชีรายการที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี พ.ศ.2564article

ด้วยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.ตะปอน พบว่ามีทรัพย์สินหลายรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ถือครอง รวมถึงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จึงทำให้การสำรวจข้อมูลและการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และแบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ไม่ทันเวลา

 

 

 

อบต.ตะปอน มีช่องทางให้คะแนนความพึงพอใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการarticle

อบต.ตะปอน มีช่องทางให้คะแนนความพึงพอใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ เพียงสแกน QR Code

"หมู่บ้านรักษาศีล 5" ประจำปี 2563 จังหวัดจันทบุรี

นายกประมุข วัฒนะ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อบต.ตะปอน เข้าร่วม การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ประจำปี 2563 จังหวัดจันทบุรี

ก่อนหน้า123456ถัดไป
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง - พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทร.0 3942 6017 โทรสาร.0 3942 6018