ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletตราสัญลักษณ์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
bulletวิสัยทัศน์
bulletพรบ.สภาตำบลฯ
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletสำนักงานปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
dot
dot
bulletแผนยุทศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนอัตรากำลัง
dot
dot
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
dot
dot
bulletปีงบประมาณ 2561
bulletปีงบประมาณ 2562
bulletปีงบประมาณ 2563
dot
dot
bulletแผนผังขั้นตอนการให้บริการ
bulletคู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletมาตรการภายใน
bulletการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
dot
dot
bulletแผนที่ อบต.ตะปอน
dot
dot
bulletนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

This Column Intro"หมู่บ้านรักษาศีล 5" ประจำปี 2563 จังหวัดจันทบุรี

นายกประมุข วัฒนะ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อบต.ตะปอน เข้าร่วม การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ประจำปี 2563 จังหวัดจันทบุรี

ภาพกิจกรรมเก็บขยะarticle

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต.ตะปอน ร่วมกับ นักเรียนในพื้นที่ตำบลตะปอน เก็บขยะบริเวณถนนสายขลุง - พลิ้ว

[ภาพกิจกรรม] โครงการ "๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ"article

กิจกรรมการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 400 ต้น และต้นรวงผึ้ง จำนวน 5 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม

[ภาพกิจกรรม] หล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562article

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลตะปอน

ประกาศ.. รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564article

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตรค่ตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทน ของอาสาสมัครบริบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน

ขอบคุณทุกท่านร่วมที่เป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ ประจำปี 2563

ระบบ ITAS ปิดฟังก์ชันการตอบแบบสำรวจ IIT และ EIT  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ได้ตอบครบตามหลักเกณฑ์การประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การพ่นฝอยละออง ULV ติดรถยนต์ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 6 ต.ตะปอนarticle

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.5 จันทบุรี ร่วมกับ อบต.ตะปอน สสอ.ขลุง รพ.สต.ตะปอน อสม. กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน 

ขอประชาสัมพันธ์ ท่านที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ อบต.ตะปอน ร่วมทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ของ อบต.ตะปอน ปีงบ 2563article

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA ประจำปีงบประมาณ 2563

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอนarticle

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน รับสมัครระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563

ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน กิจกรรม เดิน - วิ่ง การกุศล "ขลุงวิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน"article

ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน กิจกรรม เดิน - วิ่ง การกุศล "ขลุงวิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน" เพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน - อุบัติเหตุและฉุกเฉิน และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

ก่อนหน้า123456ถัดไป
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง - พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทร.0 3942 6017 โทรสาร.0 3942 6018