ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลพื้นฐานของตำบล
bulletบรรยายสรุป
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletแผนผังขั้นตอนการให้บริการยื่นคำร้องขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
dot
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
dot
dot
งานสังคมสงเคราะห์
dot
bulletงานชมรมผู้สูงอายุตำบลตะปอน
bulletขั้นตอนรับขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
dot
แผนการดำเนินงาน
dot
bulletแผนการดำเนินงานปี 2556
bulletแผนการดำเนินงานปี 2557
bulletแผนการดำเนินงานปี 2558
bulletแผนการดำเนินงานปี 2559
bulletแผนการดำเนินงานปี 2560
bulletแผนการดำเนินงานปี 2561
dot
การติดตามประเมินผลแผน
dot
bulletการติดตามประเมินผลแผน ปี2554
bulletการติดตามประเมินผลแผน ปี 2556
dot
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ.2554-2558)
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ.2559-2563)
dot
แผนพัฒนา 3 ปี
dot
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2556-2558)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2557-2559)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2558-2560)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2559-2561)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562)
dot
ข้อมูลบริการด้านบุคลากร
dot
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี
bulletสมาชิกสภา อบต.ตะปอน
bulletคณะผู้บริหาร
dot
งานกิจการสภา อบต.ตะปอน
dot
dot
ข้อมูลบริการ ส่วนการคลัง
dot
bulletการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
dot
ข้อมูลด้านการบริการ
dot
bulletสำนักงานปลัด
bulletกองช่าง
dot
พนักงานส่วนตำบล
dot
bulletกองคลัง
bulletกองการศึกษา
bulletพันธกิจตามยุทธศาสตร์
bulletกรอบยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
dot
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
dot
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
bulletศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น อบต.ตะปอน
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
dot
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ อบต.ตะปอน
bulletแบบสำรวจความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ตะปอน
dot
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 - 2564
bulletพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
7 สิงหา ไปลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ article

   รายการสื่อเพื่อใช้ในการเผยแพร่ โดย คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

 

 

ส่วนที่ ๑ บทเพลงต่างๆ

ที่

รายการเพลง

หมายเหตุ

บทเพลงรำโทน เรื่อง “ปฏิรูปประเทศไทย”

โดย โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (สพฐ.)

ภาพ+เสียง

บทเพลงแหล่ ภาคกลาง เรื่อง “รัฐธรรมนูญปราบโกง”

โดย อ.ชินกร ไกรลาศ

เสียงอย่างเดียว

บทเพลงฉ่อย เชิญลงประชามติ

โดย อ.ชินกร ไกรลาศ

เสียงอย่างเดียว

บทเพลงจ๊อยซอ ภาคเหนือ เรื่อง มิติใหม่ในรัฐธรรมนูญ”

โดย คุณธีรวัฒน์ หมื่นทา

ภาพ+เสียง

บทเพลงร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพวกเฮาชาวไทย ภาคอีสาน

โดย จินตหรา พูนลาภ

เสียงอย่างเดียว

บทเพลงลูกทุ่ง ภาคใต้  เรื่อง “กติกาแห่งอนาคตสมัย”

โดย คุณเอกชัย ศรีวิชัย

จะจัดส่งให้ในภายหลัง

เพลงฉ่อยรัฐธรรมนูญ

โดยสามน้า

ภาพ+เสียง

เพลงรัฐธรรมนูญของคนไทย

โดยวง Airborne

ภาพ+เสียง

 ส่วนที่ ๒ SPOT วิทยุ สาระชวนรู้ ชุดที่ 1 (รู้มั้ย รู้มั้ย)

ที่

รายการสปอตวิทยุ

SPOT 01 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (หน้าที่รัฐ)

SPOT 02 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (ปฏิรูปที่ดิน น้ำ ไฟ ถนนหนทางให้เกษตรกร)

SPOT 03 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (ทุกคะแนนเสียงมีความหมาย)

SPOT 04 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (สิทธิสตรี)

SPOT 05 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (คนยากไร้ไม่โดดเดี่ยว)

SPOT 06 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (งบสอดคล้องกลุ่ม)

SPOT 07 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (ผู้บริโภคมีสิทธิรวมกลุ่มกันได้)

SPOT 08 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (สิทธิของแม่)

SPOT 09 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน)

๑๐

SPOT 10 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (เข้าชื่อเสนอกฎหมาย)

 

 

 

 

 ส่วนที่ ๓ SPOT โทรทัศน์ เรื่องน่ารู้ ร่างรัฐธรรมนูญ 

 

 

ที่

รายการ SPOT โทรทัศน์

SPOT 01 เรื่องน่ารู้ ร่างรัฐธรรมนูญ (คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ)

SPOT 02 เรื่องน่ารู้ ร่างรัฐธรรมนูญ (รัฐมีหน้าที่ทำให้สิทธินั้นเป็นจริง)

SPOT 03 เรื่องน่ารู้ ร่างรัฐธรรมนูญ (หน้าที่ของประชาชน)

SPOT 04 เรื่องน่ารู้ ร่างรัฐธรรมนูญ (การเลือกตั้ง ทุกคะแนนเสียงมีความหมาย)

SPOT 05 เรื่องน่ารู้ ร่างรัฐธรรมนูญ (ประชาชนทั่วไปเป็น ส.ว.ได้)

SPOT 06 เรื่องน่ารู้ ร่างรัฐธรรมนูญ (ปราบโกงอย่างจริงจัง)

SPOT 07 เรื่องน่ารู้ ร่างรัฐธรรมนูญ (ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระเข้มแข็งและฉับไวขึ้น)

SPOT 08 เรื่องน่ารู้ ร่างรัฐธรรมนูญ (รู้ล่วงหน้า ใครมีสิทธิเป็นนายกฯ)

SPOT 09 เรื่องน่ารู้ ร่างรัฐธรรมนูญ (ท้องถิ่นเป็นของประชาชน)

๑๐

SPOT 10 เรื่องน่ารู้ ร่างรัฐธรรมนูญ (ปฏิรูปไทยสู่อนาคต)

 

 

 

 

 ส่วนที่ ๔ โปสเตอร์

 

๑. First Love First Vote

๒. New Voter New Constitution 

 

 

ส่วนที่ ๕ Animation (ร่างรัฐธรรมนูญ 2559) (ไม่มีในแผ่น CD)

1.การจัดการศึกษาในรัฐธรรมนูญ 
https://www.youtube.com/watch?v=SD2So7uUXSE&feature=youtu.be
2.ปราบโกงอย่างจริงจัง 
https://www.youtube.com/watch?v=sRbmb8fAFLY
3.ปฏิรูปไทยสู่อนาคต 
https://www.youtube.com/watch?v=ova9av8Bm0U&feature=youtu.be
4.หลักประกันสุขภาพ 
https://www.youtube.com/watch?v=rWyQzo1DsNM&feature=youtu.be
5.สิทธิชุมชน 
https://youtu.be/sKGzdKR7BZA 
6.สิทธิสตรี 
https://youtu.be/kGY4w6fdJ-M 
7.ที่มานายกฯ 
https://youtu.be/vN_XwawGlbY 
8.การเลือกตั้ง ส.ส. ทุกคะแนนเสียงมีความหมาย 
https://youtu.be/RnoRCCd3Q_o 
9.ประชาชนเป็น ส.ว. ได้
https://youtu.be/iWj3Ssyo6tQ 
10.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
https://youtu.be/qv1gNg80yBc

ส่วนที่ ๖ VTR จุดเด่นร่างรัฐธรรมนูญ (ไม่มีในแผ่น CD)

๑.      จุดเด่นร่างรัฐธรรมนูญ ver.1

https://drive.google.com/open?id=0B8BUMnRx_2L0ZnpxY1U2YUZqakU

 

 

 

 

 

 

 

๒.      จุดเด่นร่างรัฐธรรมนูญ ver.2

https://drive.google.com/file/d/0B8BUMnRx_2L0aGpYRXpBREl2aGc/view?usp=drivesdk 

หมายเหตุ     รายการดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

                   ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

                   กลุ่มงานคณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย

                   ปฏิบัติหน้าที่

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดทำเนื้อหาในการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ

ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

โทรศัพท์ โทรสาร  0 2244 2621, 081-4766733 (ศุภวิชญ์)

                   E-mail thaiborder@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

                   Website คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

                   http://cdc.parliament.go.th     

 

 

 
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2561
อบต.ตะปอน : ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2561
บันทึกการประชุมโครงการรณรงค์และบริหารจัดการการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนจังหวัดจันทบุรี 2560
ขอเชิญสมัครอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก article
บันทึกการการรับฟังความคิดเห็นการให้บริการการเก็บขยะในฤดูกาลผลไม้ ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2559 article
(ภาพกิจกรรม) ปลูกต้นไม้ ในโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ปี 2559 article
โครงการอำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่ 2559 article
รับสมัคร ทีมแข่งชักเย่อเกวียนพระบาทผ้า ปี 2559 article
สื่อสิ่งพิมพ์สื่อรณรงค์ประหยัดน้ำ ปภ. article
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงความไว้อาลัยถวายแด่สมเด็จพระสังฆราช article
(ถาพกิจกรรม) งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 article
พมจ.จันทบุรี ร่วมกับ อบต.ตะปอน ดำเนินงานโครงการซ่อมบ้านผู้สูงอายุในชุมชนตำบลตะปอน article
(ภาพกิจกรรม) พิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช พ.ศ.2558 article
(ภาพกิจกรรม)โครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประจำปี 2558 article
โครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประจำปี 2558 article
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 article
พิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสภาวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปี 2558 article
(ภาพ)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่(ถนนชลประทาน 1,2,3) article
(ภาพกิจกรรม)โครงการอำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่ article
โครงการอำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่ article
ภาพกิจกรรมหล่อเทียน ปี 2558 article
Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” article
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. article
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ขอเชิญร่วมบริจาควัสดุอลูมิเนียมที่ใช้แล้ว article
งานประเพณีแห่รอยพระพุทธบาทผ้าและชักเย่อเกวียนพระบาท article
กำหนดการ จัดงานสืบสานงานประเพณีแห่รอยพระพุทธบาทผ้าและชักเย่อเกวียนพระบาท ประจำปี 2558 article
ขอแสดงความยินดี อปท.ดีเด่นด้านวัฒนธรรม ปี 2557
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอนปี 2558
คูปองดิจิตอลทีวีคืออะไร
ตารางการจัดประชาคมหมู่บ้าน ปี 2557 article
ขอเชิญร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตา
กิจกรรมการจัดเวทีเสวนาการแสดงความคิดเห็นในความต้องการปฏิรูป
ประกาศรางวัลกิจกรรมประกวดคำขวัญ/คำคม สร้างกระแสความสมานฉันท์
กิจกรรมแข่งขันกีฬาปรองดองสมานฉันท์
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2556
ร้านผลไม้ริมทาง
กิจกรรมประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2557 article
งานวันเด็กแห่งชาติปี 2557องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง - พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทร.0 3942 6017 โทรสาร.0 3942 6018 email : abt.tapon@hotmail.com