ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletตราสัญลักษณ์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
bulletวิสัยทัศน์
bulletพรบ.สภาตำบลฯ
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletสำนักงานปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
dot
dot
bulletแผนยุทศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนอัตรากำลัง
dot
dot
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
dot
dot
bulletปีงบประมาณ 2561
bulletปีงบประมาณ 2562
bulletปีงบประมาณ 2563
bulletปีงบประมาณ 2564
dot
dot
bulletแผนผังขั้นตอนการให้บริการ
bulletคู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletมาตรการภายใน
bulletการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
dot
dot
bulletแผนที่ อบต.ตะปอน
dot
dot
bulletนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงความไว้อาลัยถวายแด่สมเด็จพระสังฆราช article

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนอำเภอขลุง

เพื่อแสดงความไว้อาลัยถวายแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก

ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 16.30 น. ณ วัดวันยาวบน ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

 

 
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

แผ่นประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด article
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2561
อบต.ตะปอน : ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2561
บันทึกการประชุมโครงการรณรงค์และบริหารจัดการการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนจังหวัดจันทบุรี 2560
ขอเชิญสมัครอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก article
บันทึกการการรับฟังความคิดเห็นการให้บริการการเก็บขยะในฤดูกาลผลไม้ ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2559 article
7 สิงหา ไปลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ article
(ภาพกิจกรรม) ปลูกต้นไม้ ในโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ปี 2559 article
โครงการอำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่ 2559 article
รับสมัคร ทีมแข่งชักเย่อเกวียนพระบาทผ้า ปี 2559 article
สื่อสิ่งพิมพ์สื่อรณรงค์ประหยัดน้ำ ปภ. article
(ถาพกิจกรรม) งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 article
พมจ.จันทบุรี ร่วมกับ อบต.ตะปอน ดำเนินงานโครงการซ่อมบ้านผู้สูงอายุในชุมชนตำบลตะปอน article
(ภาพกิจกรรม) พิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช พ.ศ.2558 article
(ภาพกิจกรรม)โครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประจำปี 2558 article
โครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประจำปี 2558 article
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 article
พิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสภาวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปี 2558 article
(ภาพ)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่(ถนนชลประทาน 1,2,3) article
(ภาพกิจกรรม)โครงการอำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่ article
โครงการอำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่ article
ภาพกิจกรรมหล่อเทียน ปี 2558 article
Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” article
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. article
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ขอเชิญร่วมบริจาควัสดุอลูมิเนียมที่ใช้แล้ว article
งานประเพณีแห่รอยพระพุทธบาทผ้าและชักเย่อเกวียนพระบาท article
กำหนดการ จัดงานสืบสานงานประเพณีแห่รอยพระพุทธบาทผ้าและชักเย่อเกวียนพระบาท ประจำปี 2558 article
ขอแสดงความยินดี อปท.ดีเด่นด้านวัฒนธรรม ปี 2557
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอนปี 2558
คูปองดิจิตอลทีวีคืออะไร
ตารางการจัดประชาคมหมู่บ้าน ปี 2557 article
ขอเชิญร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตา
กิจกรรมการจัดเวทีเสวนาการแสดงความคิดเห็นในความต้องการปฏิรูป
ประกาศรางวัลกิจกรรมประกวดคำขวัญ/คำคม สร้างกระแสความสมานฉันท์
กิจกรรมแข่งขันกีฬาปรองดองสมานฉันท์
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2556
ร้านผลไม้ริมทาง
กิจกรรมประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2557 article
งานวันเด็กแห่งชาติปี 2557องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง - พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทร.0 3942 6017 โทรสาร.0 3942 6018