ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลพื้นฐานของตำบล
bulletบรรยายสรุป
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
bulletแผนผังขั้นตอนการให้บริการยื่นคำร้องขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
dot
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
dot
dot
งานสังคมสงเคราะห์
dot
bulletงานชมรมผู้สูงอายุตำบลตะปอน
bulletขั้นตอนรับขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
dot
แผนการดำเนินงาน
dot
bulletแผนการดำเนินงานปี 2556
bulletแผนการดำเนินงานปี 2557
bulletแผนการดำเนินงานปี 2558
bulletแผนการดำเนินงานปี 2559
bulletแผนการดำเนินงานปี 2560
bulletแผนการดำเนินงานปี 2561
bulletแผนการดำเนินงานปี 2562
dot
การติดตามประเมินผลแผน
dot
bulletการติดตามประเมินผลแผน ปี2554
bulletการติดตามประเมินผลแผน ปี 2556
dot
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ.2554-2558)
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ.2559-2563)
dot
แผนพัฒนา 3 ปี
dot
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2556-2558)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2557-2559)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2558-2560)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2559-2561)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562)
dot
ข้อมูลบริการด้านบุคลากร
dot
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี
bulletสมาชิกสภา อบต.ตะปอน
bulletคณะผู้บริหาร
dot
งานกิจการสภา อบต.ตะปอน
dot
dot
ข้อมูลบริการ ส่วนการคลัง
dot
bulletการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
dot
ข้อมูลด้านการบริการ
dot
bulletสำนักงานปลัด
bulletกองช่าง
dot
พนักงานส่วนตำบล
dot
bulletกองคลัง
bulletกองการศึกษา
bulletพันธกิจตามยุทธศาสตร์
bulletกรอบยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
dot
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
dot
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
bulletศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น อบต.ตะปอน
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
dot
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ อบต.ตะปอน
bulletแบบสำรวจความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ตะปอน
dot
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 - 2564
bulletพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
bulletมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ภาพกิจกรรมหล่อเทียน ปี 2558 article

โครงการสืบสานประเพณี "แห่เทียนพระจำพรรษา ประจำปี 2558" กิจกรรมหล่อเทียน

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน (หลังเก่า)

  

 

 
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

แผ่นประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด article
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2561
อบต.ตะปอน : ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2561
บันทึกการประชุมโครงการรณรงค์และบริหารจัดการการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนจังหวัดจันทบุรี 2560
ขอเชิญสมัครอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก article
บันทึกการการรับฟังความคิดเห็นการให้บริการการเก็บขยะในฤดูกาลผลไม้ ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2559 article
7 สิงหา ไปลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ article
(ภาพกิจกรรม) ปลูกต้นไม้ ในโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ปี 2559 article
โครงการอำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่ 2559 article
รับสมัคร ทีมแข่งชักเย่อเกวียนพระบาทผ้า ปี 2559 article
สื่อสิ่งพิมพ์สื่อรณรงค์ประหยัดน้ำ ปภ. article
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงความไว้อาลัยถวายแด่สมเด็จพระสังฆราช article
(ถาพกิจกรรม) งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 article
พมจ.จันทบุรี ร่วมกับ อบต.ตะปอน ดำเนินงานโครงการซ่อมบ้านผู้สูงอายุในชุมชนตำบลตะปอน article
(ภาพกิจกรรม) พิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช พ.ศ.2558 article
(ภาพกิจกรรม)โครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประจำปี 2558 article
โครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประจำปี 2558 article
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 article
พิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสภาวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปี 2558 article
(ภาพ)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่(ถนนชลประทาน 1,2,3) article
(ภาพกิจกรรม)โครงการอำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่ article
โครงการอำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่ article
Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” article
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. article
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ขอเชิญร่วมบริจาควัสดุอลูมิเนียมที่ใช้แล้ว article
งานประเพณีแห่รอยพระพุทธบาทผ้าและชักเย่อเกวียนพระบาท article
กำหนดการ จัดงานสืบสานงานประเพณีแห่รอยพระพุทธบาทผ้าและชักเย่อเกวียนพระบาท ประจำปี 2558 article
ขอแสดงความยินดี อปท.ดีเด่นด้านวัฒนธรรม ปี 2557
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอนปี 2558
คูปองดิจิตอลทีวีคืออะไร
ตารางการจัดประชาคมหมู่บ้าน ปี 2557 article
ขอเชิญร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตา
กิจกรรมการจัดเวทีเสวนาการแสดงความคิดเห็นในความต้องการปฏิรูป
ประกาศรางวัลกิจกรรมประกวดคำขวัญ/คำคม สร้างกระแสความสมานฉันท์
กิจกรรมแข่งขันกีฬาปรองดองสมานฉันท์
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2556
ร้านผลไม้ริมทาง
กิจกรรมประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2557 article
งานวันเด็กแห่งชาติปี 2557องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง - พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทร.0 3942 6017 โทรสาร.0 3942 6018 email : abt.tapon@hotmail.com