ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletตราสัญลักษณ์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
bulletวิสัยทัศน์
bulletพรบ.สภาตำบลฯ
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletสำนักงานปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนยุทศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
dot
dot
dot
dot
bulletปีงบประมาณ 2561
bulletปีงบประมาณ 2562
bulletปีงบประมาณ 2563
dot
dot
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletมาตรการภายใน
dot
dot
bulletศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
dot
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
dot
dot
bulletแผนที่ อบต.ตะปอน
bulletแผนผังขั้นตอนการให้บริการ
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ.2554-2558)
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม


แผ่นประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัดarticle
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2561
อบต.ตะปอน : ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2561

อบต.ตะปอน : ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2561

บันทึกการประชุมโครงการรณรงค์และบริหารจัดการการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนจังหวัดจันทบุรี 2560

 บันทึกการประชุมโครงการรณรงค์และบริหารจัดการการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนจังหวัดจันทบุรี

ขอเชิญสมัครอาสาท้องถิ่นรักษ์โลกarticle

อบต.ตะปอน ขอเชิญประชาชน ผู้มีอายุไม่ตำกว่า 7 ปีบริบูรณ์ มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลตะปอน ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เป็นการรวมพลังทำความดีทดแทนคุณแผ่นดิน และเป็นเครือข่ายจิตอาสาในการอุทิศตนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยการขับเคลื่อนเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยพร้อมกันทั่วประเทศ

บันทึกการการรับฟังความคิดเห็นการให้บริการการเก็บขยะในฤดูกาลผลไม้ ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2559article

 บันทึกการการรับฟังความคิดเห็นการให้บริการการเก็บขยะในฤดูกาลผลไม้

ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2559 วันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน

7 สิงหา ไปลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญarticle

 7 สิงหาคม 2559

(ภาพกิจกรรม) ปลูกต้นไม้ ในโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ปี 2559article

เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559

โครงการอำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่ 2559article

โครงการอำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่ (Amphoeyim Molbile Service) อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี | วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน (หลังเก่า)

รับสมัคร ทีมแข่งชักเย่อเกวียนพระบาทผ้า ปี 2559article

กิจกรรมชักเย่อเกวียนพระบาทผ้า ในวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬา อบต.ตะปอน 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 เมษายน 2559  สมัครได้ที่  สำนักงานปลัด อบต.ตะปอน  ข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0 3942 6017

 
ก่อนหน้า12345ถัดไป
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง - พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทร.0 3942 6017 โทรสาร.0 3942 6018