ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลพื้นฐานของตำบล
bulletบรรยายสรุป
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
bulletแผนผังขั้นตอนการให้บริการยื่นคำร้องขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
dot
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
dot
dot
งานสังคมสงเคราะห์
dot
bulletงานชมรมผู้สูงอายุตำบลตะปอน
bulletขั้นตอนรับขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
dot
แผนการดำเนินงาน
dot
bulletแผนการดำเนินงานปี 2556
bulletแผนการดำเนินงานปี 2557
bulletแผนการดำเนินงานปี 2558
bulletแผนการดำเนินงานปี 2559
bulletแผนการดำเนินงานปี 2560
bulletแผนการดำเนินงานปี 2561
bulletแผนการดำเนินงานปี 2562
dot
การติดตามประเมินผลแผน
dot
bulletการติดตามประเมินผลแผน ปี2554
bulletการติดตามประเมินผลแผน ปี 2556
dot
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ.2554-2558)
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ.2559-2563)
dot
แผนพัฒนา 3 ปี
dot
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2556-2558)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2557-2559)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2558-2560)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2559-2561)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562)
dot
ข้อมูลบริการด้านบุคลากร
dot
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี
bulletสมาชิกสภา อบต.ตะปอน
bulletคณะผู้บริหาร
dot
งานกิจการสภา อบต.ตะปอน
dot
dot
ข้อมูลบริการ ส่วนการคลัง
dot
bulletการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
dot
ข้อมูลด้านการบริการ
dot
bulletสำนักงานปลัด
bulletกองช่าง
dot
พนักงานส่วนตำบล
dot
bulletกองคลัง
bulletกองการศึกษา
bulletพันธกิจตามยุทธศาสตร์
bulletกรอบยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
dot
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
dot
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
bulletศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น อบต.ตะปอน
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
dot
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ อบต.ตะปอน
bulletแบบสำรวจความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ตะปอน
dot
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 - 2564
bulletพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
bulletมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ยินดีต้อนรับ...สู่เว็บไซต์ อบต.ตะปอน

    

ข่าวประกาศ สอบราคา

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน 1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 2. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  3. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

More...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ตะปอน จำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 17 – 28 พฤษภาคม 2562 (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ในวันและเวลาราชการ

 

 

More...

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 15.00 น. (ในวันและเวลาราชการ) 

More...

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

แผ่นประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัดicon
More...
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2561
More...
อบต.ตะปอน : ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2561

อบต.ตะปอน : ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2561

More...
บันทึกการประชุมโครงการรณรงค์และบริหารจัดการการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนจังหวัดจันทบุรี 2560

 บันทึกการประชุมโครงการรณรงค์และบริหารจัดการการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนจังหวัดจันทบุรี

More...
ขอเชิญสมัครอาสาท้องถิ่นรักษ์โลกicon

อบต.ตะปอน ขอเชิญประชาชน ผู้มีอายุไม่ตำกว่า 7 ปีบริบูรณ์ มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลตะปอน ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เป็นการรวมพลังทำความดีทดแทนคุณแผ่นดิน และเป็นเครือข่ายจิตอาสาในการอุทิศตนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยการขับเคลื่อนเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยพร้อมกันทั่วประเทศ

More...
No article here !
เทศกาลงานประเพณี / แหล่งท่องเที่ยว / ร้านของฝาก

 "ประเพณีแห่รอยพระพุทธบาทผ้า และ ชักเย่อเกวียนพระบาท" ระหว่างวันที่ 13 - 30 เมษายน 2558

More...

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลตะปอน วัดตะปอนน้อย วัดตะปอนใหญ่

More...

แนะนำร้านผลไม้ของฝากเมืองจันท์"ตำบลตะปอน"

More...

สาระความรู้

ไวรัสซิกา ไข้ซิกา โรคติดต่อที่ไร้วัคซีนป้องกัน ภัยเงียบจากยุงลาย

ไวรัสซิกา หรือ ไข้ซิกา เป็นอีกหนึ่งโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ แม้จะยังไร้วัคซีนป้องกัน แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถหายได้เองภายใน 7 วัน ที่ต้องระวังคือเด็กทารกที่หากติดเชื้อแล้วอาจทำให้มีศีรษะเล็กกว่าปกติ

More...
เบอร์สายด่วน สำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉินicon

สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเหตุด่วน เหตุร้าย มักเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉิน จึงรวบรวมเบอร์สายด่วนของหน่วยงานต่าง ๆ  

More...
รับมือน้ำท่วม! การเตรียมตัวก่อนน้ำมาถึงพื้นที่icon

การเฝ้าระวังน้ำท่วม : มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดน้ำท่วมและอยู่ในระหว่างสังเกตุการณ์ การเตือนภัยน้ำท่วม : เตือนภัยจะเกิดน้ำท่วม การเตือนภัยน้ำท่วมรุนแรง : เกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรง ภาวะปกติ : เหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติหรือเป็นพื้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม

More...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยicon

ประเภทของไฟ ไฟประเภท A คือไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งเช่น ไม้, กระดาษ, เสื้อผ้า, พลาสติก ฯลฯ ไฟประเภท B คือไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของเหลว เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงไวไฟ/ไม่ไวไฟ และก๊าซ ไฟประเภทCคือไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไฟประเภท D คือไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นสารเคมีเช่น ผงแมกนีเซียม, อลูมิเนียมและโลหะที่ให้ความร้อนสูง(ห้ามใช้น้ำดับเป็นอันขาด)

More...
ท้องไม่พร้อม VS เอชไอวี/เอดส์icon

4-5 ปีก่อน ประเทศไทยเราตื่นตัวกับสถิติเรื่องท้องไม่พร้อมกันมาก โดยเฉพาะการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น เพราะตัวเลขในบ้านเราขึ้นเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย หลายฝ่ายหลายหน่วยงานจึงระดมทรัพยากรและความร่วมมือเพื่อจัดการสถานการณ์นี้ เราจึงเห็นว่า 4-5 ปีที่ผ่านมามีทำงานในระดับพื้นที่และมีการรณรงค์เรื่องนี้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งส่งผลให้เราไม่ได้รั้งหมายเลข 1 เรื่องท้องไม่พร้อมของเอเชียแล้ว แต่เราอยู่ที่อันดับที่ 15

More...
องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง - พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทร.0 3942 6017 โทรสาร.0 3942 6018 email : abt.tapon@hotmail.com