ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletตราสัญลักษณ์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
bulletวิสัยทัศน์
bulletพรบ.สภาตำบลฯ
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletสำนักงานปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
dot
dot
bulletแผนยุทศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนอัตรากำลัง
dot
dot
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
dot
dot
bulletปีงบประมาณ 2561
bulletปีงบประมาณ 2562
bulletปีงบประมาณ 2563
bulletปีงบประมาณ 2564
dot
dot
bulletแผนผังขั้นตอนการให้บริการ
bulletคู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletมาตรการภายใน
bulletการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
dot
dot
bulletแผนที่ อบต.ตะปอน
dot
dot
bulletนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

           

 ประกาศเรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ที่ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 รับและยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย icon

ประกาศ อบต.ตะปอน เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่ตั้งอยู่ใยเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ที่ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 รับและยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย

More...


การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ขอประกาศเรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยจะทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.ตะปอน ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป รายละเอียดตามประกาศแนบ

More...


ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) icon
More...


ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559

ตามประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามข้อ 2 (2) (3) (4) และ (5) และหนังสือรับรองการแจ้งในข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง

More...


ขอประกาศขยายเวลาการแจ้งประกาศบัญชีรายการที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี พ.ศ.2564 icon

ด้วยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.ตะปอน พบว่ามีทรัพย์สินหลายรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ถือครอง รวมถึงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จึงทำให้การสำรวจข้อมูลและการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และแบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ไม่ทันเวลา

 

 

 

More...


ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (กองช่าง) icon
More...

 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ ๔ 

More...

 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๓

More...

 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๒

More...

องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง - พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทร.0 3942 6017 โทรสาร.0 3942 6018