ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletตราสัญลักษณ์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
bulletวิสัยทัศน์
bulletพรบ.สภาตำบลฯ
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนยุทศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนอัตรากำลัง
dot
dot
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletคู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัติงาน
dot
dot
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
dot
dot
bulletปีงบประมาณ 2561
bulletปีงบประมาณ 2562
bulletปีงบประมาณ 2563
bulletปีงบประมาณ 2564
dot
dot
bulletช่องทางรับฟังความคิดเห็น
bulletการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletมาตรการภายใน
bulletการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletคำสั่งผู้รับผิดชอบ
bulletศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
bulletข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
bulletแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
dot
dot
bulletแผนที่ อบต.ตะปอน
dot
dot
bulletนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 

    

ข่าวรับสมัครงาน

ประเภทวิชาการ 1. ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับ ปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา ประเภททั่วไป ตำแหน่ง นายช่างโยธา ระดับ ปง.ชง. จำนวน 1 อัตรา

 

More...

More...

More...

 ประกาศการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน

More...

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการกำแพงกันดินคลองตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

More...

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการกำแพงกันดินคลองตะปอนน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

More...

ขอประกาศให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย (ในกรณีที่ไม่มีเจ้าของป้าย) ที่ติดตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ไปรับและยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ได้ที่งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตะปอน ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30 น. ถึง 16.30 น.)

More...

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรตติตเขี้ยไววัสโคโรนา2019 (COVID-19) ได้เปลี่ยนแปลงไปโดยในประเทศไทยมีรายงานผู้ติดเชื้อและมีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะในสถานที่ที่มี้คนใช้บริการจำนวนมาก ประกอบกับมาตรการปีดสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร, ปริมณฑลและจังหวัดอื่น 1 ส่งผลให้มีผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลตะปอนมากขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อระเบียบ/กฎหมาย งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ จึงไม่สามารถลงภาคสนามและสำรวจข้อมูลภาคสนามได้ทันตามกำหนดเวลา จึงขอขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบออกไปภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

 

More...

องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอนแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสำรวจ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตะปอน ระยะเวลาในการสำรวจ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

More...

องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง - พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทร.0 3942 6017 โทรสาร.0 3942 6018